وجتاریانیسم {گیاهخوارخواهی}
تشكیل کشورهای حیوانی فرو گذار "روزه آب خوراك خام کشاورز مردم سالار" در مقابل فن شناس پزشکی اجاق پخت ساز دام پرور فرد سالار 
برای جستجوی مطلب در اینجا بنویسید
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
برچسب مطالب
نیاز خواننده
لینک وجتاریان فارسی ایرانی
.
نویسندگان
ادامه تحصیل در ایران
ادامه تحصیل به زبان خارجی
کودک و نوجوان ایران
علوم روحی و برونفکنی
دانشنامه کلید دانش
لینک دوستان
همه لینکها

عنوان کتاب: حسد
به قلم: سید رضا صدر
انتشارات: تهران، انتشارات روزبه

دانلود کتاب

چاپخانه: مؤسسه مطبوعات دارالعلم – قم – خیابان ارم؛ شهریور 1338شمسی

مرکز پخش: واحد کتاب بنیاد بعثت؛ تهران، خیابان سمیه، بین شهید مفتح و فرصت، تلفن 821159
موضوع: اخلاق اسلامی

بازنویسی: حمید ناظمی


فهرست مندرجات: مقدمه، قرآن و حسد،

فصل یکم ‏: حسد چیست؟ - حسد در هر طبقه‌ای هست - حسد در سیاستمداران و علما - ‏منفی‌بافها - حسد ایمان را می‌سوزاند - حسود نادان - نابودی خویش و زیان ‏دیگری - حسد و تقدیر - خدا از حسود بیزار است - حسد برادران - جلوگیری ‏حسد از تشخیص صحیح - بارخدایا

فصل دوم ‏: حسودان دو دسته‌اند - رهنمایی امیرالمؤمنین - حسد بر جاه و جلال - ملا محمد ‏بلخی گوید - حسد بر ثروت - حسد بر شجاعت - شغاد برادر رستم - دشمنی خالد ‏‏- حسد بر دانش - حسد به صورت انتقاد علمی - حسد بر قدرت - حسادتهای ‏جزئی - حسد بر همه‌چیز - نظریه یک فیلسوف - داستانی از گلستان - رشک ‏نزدیکان بر یکدیگر - اقلیت متشکل - انحطاط مسلمانان

فصل سوم ‏: فطرت خویشتن دوستی - غریزه جلب سود و دفع زیان - انسان و این دو غریزه - ‏غریزه آسایش دوستی - زنی حسود - حسود انسان نیست - دشمنی حسود - قاتل ‏پادشاه روم - حسد بر بیگانگان - حسد بر خویش و بیگانه - حسد بر خویشان و ‏نزدیکان - پسرعموی حضرت صادق - مسلمانهای خیانتکار

فصل چهارم: شهرت دوستی - مکتب ریاکاری - حقیقت خواهی - امام سجاد - حسد بر ناموری ‏‏- دشمنان علی - حسد بر فضائل - حسد بر جوانمردی - جوانمردی علی - حسد بر ‏محبوبیت - برادران حضرت یوسف - یوسف را فروختند - جنایتهای حسد - ‏اشتداد حسد - بار خدایا

فصل پنجم: آیا حسد گناه می‌باشد؟ - نادرستی دلیل - کلید رمز - حدیث رفع - حسد و رحمت ‏خدا - مرد بهشتی - عبدالله بن عمرو - اشتباه عبدالله - اسلام قابل تجزیه نیست - ‏گفته امام صادق درباره حسود - سخن ارسطو - حسود بجای محسود - کلام علی

فصل ششم ‏: بینائی و بینش - کوری و کورباطنی - نظر امام صادق - کافران کورباطن - دانای ‏یهود - فرزندان اسرائیل - ستاره محمد - دشمن نعمت خدای - تفاوت مؤمن و ‏منافق - دشمنی با دوست و دوستی با دشمن - خیانت معاویه - مسلمان‌نماهای ‏خائن - کیفر خیانتکاران

فصل هفتم: حسود بی‌عرضه - حسود توانا - حسود لئیم - حسود شریر - بدبختی امروز - ‏زیبایان حسود - بانوی خوش‌قلب - بزرگترین مردم نزد خدا - ابن فهد - بازگشت ‏سخن - حسود دارا - شهید اول - حسد ابن جماعة - روزگارا

فصل هشتم: حسود در لباس دوستی - حسد بر تقوی - حسد بر انسانیت و فروتنی - حسد بر ‏فاطمه زهرا - پیش‌بینی رسول خدا - حسد ابوبکر - حسد شلمغانی

فصل نهم: حسد بر مردگان: حسد بر آثار علمی - تذکر سودمند - قضاوت درباره خود - خوش‌بینی به دیگران ‏‏- حسد بر عظمت - متوکل عباسی - حسد بر افتخارات - نام محمد - خانه علی - ‏حسد بر محبوبیت - پیغمبر خدیجه را دوست میداشت - حسد عایشه بر خدیجه - ‏حسد بر نیکنامی - سب علی در منبرها - نیکنامی ثابت و متزلزل ‏

فصل دهم: قرآن از حسد نکوهش میکند: خودداری از بیان حقیقت - حسد دانشمندان یهود - اصل بزرگ - اقتضای فطرت ‏‏- وظیفه پیروان قرآن - حکومت افاضل - ستایش پاکان - ترویج رذائل - زیان ‏خودش - سخن پیامبر - خودداری از انس از گواهی

فصل یازدهم: حسد یهود و نصاری - تفاوت اهل کتاب با قریش - انتظار بعثت پیغمبر - سلمان ‏پارسی - پادشاه حبشه - پسرعموی خدیجه - کوشش در منحرف کردن مسلمانان

به وسائل مختلف - مسلمانان اندلس - انجمن ضد اسلام - نطق کاردینال - خبر ‏قرآن - ایمان و بی‌ایمانی - مسلمانان بدانند

فصل دوازدهم: دشمنی قریش و اهل کتاب - توسعه دعوت اسلام - دعوت خویشان - دعوت عرب ‏‏- دعوت جهان - روبرو شدن با یهود - فرزندان اسرائیل - نعمتهای دودمان ‏ابراهیم – اشتباه - فرمانروای پاک - بریده و عمران - استیضاح از ابوبکر - ‏شرکت عمر در جلسه - دشمنان امیرالمؤمنین - بذر دشمنی - حبل الله - دوستان آل ‏محمد

فصل سیزدهم : بدخواهان مسلمانان - منافقین - در سوره بقره میگوید – نصاری - اتحاد با مغول ‏‏- نمونه دیگر - تبلیغات ما

فصل چهاردهم : قرآن از حسد نکوهش میکند

آرزوی ناپسند - بهره هر کس - وظیفه زن و شوهر - نکته قابل توجه - آرزوی ‏پسندیده - غبطه امام سجاد - فضل خدای - جمع و تقسیم و جمع - ایزد دانا

فصل پانزدهم : قرآن از حسد نکوهش میکند

مهاجرین – انصار - مسلمان کیست – تابعین - مردم خیرخواه - سایه عرش خدا - ‏مطالعه خویش - رسم امروز - روح بزرگ - قاآنی

فصل شانزدهم : راه نجات از گزند حسود در نظر قرآن

تبریک سه عید - دشمن شناسا و ناشناس - دژ پولادین - استقامت و تقوی - اوس ‏و خزرج - شاس یهودی - شاسهای امروز - چاره درد

فصل هفدهم : نشانی‌های حسود

نکته قابل توجه - انتقاد شدید - تملق در حضور - بی‌شرمی - کوتاهی در تعریف

باور نکردن فضیلت - شماتت در مصیبت - پلیدترین مردم - ناراحتی از خوشی ‏دیگران

فصل هجدهم : سخن‌چینی - فرمایش امام صادق - مسعود سعد سلمان - سرانجام شوم - زود ‏پذیرفتن بدگویی - شدت انتقام - پرسش از امام علی در خواب – تندخویی - خود ‏را بیازمایید

فصل نوزدهم: ریشه‌های حسد‏: خودپرستی - خوی پلنگی - رشک پنهان - تاثیر روحیات در تشخیص - ریشه ‏اختلاف نظر - رشک زنان - عسل ماریه – طالوت - حسد بر پیغمبر - حب ‏انصار - حسد شاه بر حاتم - خوش داشتن چاپلوسی

فصل بیستم : خودفروشی - متکبر احمق - نظر کفار به مسلمانان - دو ریشه - عنصری و ‏غضائری – بخل - بخیل و آبگیر - حسد گوشه‌گیران - نابودی هنرهای پیشین - ‏غزالی و خیام - سه ریشه - حرص و آز - بطلان فطری بودن حسد - سالمندان و ‏کودکان

فصل بیست و یکم: عواملیکه در رشد حسد موثرند: ستم - آرزوی مظلوم - سود مظلوم در گذشت است - عدم موفقیت و اسرار آن - ‏فکر در امور بیهوده - تنبلی و تن‌پروری - اتلاف وقت - پندار باطل - امیر کبیر - ‏آرزوی من - محیط کوچک - نگرانی‌های خانوادگی - تهمت به ماریه - ضعف ‏ایمان

فصل بیست و دوم: زیان‌های حسود: منفور شدن - فرمایش امام صادق - ناراحتی همیشگی – ناتندرستی - تشخیص ‏غلط - گاو نه‌من شیر - نتیجه عصبانیت - عبادتهای حسود - بردن فضائل - ‏کوتاهی عمر - حسد بر امام هفتم - زاده‌های حسد - داستانی از قرآن - حسود که ‏ضربت میزند باید ضربتی نوش کند

فصل بیست و سوم : زیان‌های اجتماعی حسد: جلوگیری از ترقی - انحطاط و تنزل جامعه - تکرار سخن رسول خدا - بردن ‏همکاری - راز موفقیت فرنگ - فکر غلط - اختلال امنیت - خوب و خوبان - ‏حسد بر وزیران با تدبیر ‏

فصل بیست و چهارم: توارث حسد: توارث - موافقت و مخالفت محیط - تاثیر دو عامل - فرضیه دیگر - هاشم و عبد ‏شمس - عبدالمطلب و حرب - محمد و ابوسفیان - علی و معاویه - حسین و یزید

فصل بیست و پنجم: سرایت حسد: شرایط سرایت - عوامل سرایت - سرایت از بالا - سرایت از پایین - سرایت از ‏مساوی به مساوی - سرایت به ضمیمه توارث

فصل بیست و ششم :بهداشت از حسد: بهداشت چیست - بهداشت از حسد - دستورات بهداشتی - توقع نداشتن - عفو و ‏گذشت - اصل بزرگ - عفو هنگام قدرت - گذشت رسول خدا - پیروی شاگرد از ‏استاد - مردم را دوست داشتن - خدمت‌گذاری - برای خدا - اثر وضعی – قدردانی ‏‏- خوشنودی از خوشبختی دگران - دستور کلی ‏

فصل بیست و هفتم : درمان حسد: خطر بیماری روحی - غفلت بشر - سخن امیرالمؤمنین - پیراستن و آراستن - ‏وظیفه سرپرستان - حسود باید بداند - حسود باید بخواند - حسود باید انجام بدهد - ‏راهنمایی رسول خدا - تسریع در علاج - اصالة الصحة – داغی – دعا - تلقین به ‏نفس

فصل بیست و هشتم :نبرد با فساد حسد نیست: رفع سوء تفاهم - مطالعه دقیق - نبرد با فساد در نظر حق - راستگو کدام است - ‏زیر بار ظلم نرفتن - نمونه کامل
طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
[ 1396/03/20 ] [ 11:08 ] [ حمید ناظمی ]
نام کتاب: ساختار شناسی از گیاهخوار خواهی
دکترین جامعه‌شناختی از روزه‌آب خوراک‌خام حیوانی‌فروگذار مردم‌سالاری
Theory: Vegetarianism Structureology
Fasting RawFood Vegan Democracy

کاشف و نظریه‌پرداز: حمید ناظمی

دانلود کتاب 

فهرست مطالب:

  1. نوشتارهای بنیادگذار فاستینگ رافود وگان دموکراسی
  2. ساختارشناسی مردم‌سالاری برای توده‌ها
  3. داستان بدبختی کشورهای مردم‌سالار قارههای کره زمین
  4. داستان ترتیب بحران‌ها و معادله اینه
  5. دوباره نگاهی ژرف به طومار ساختار جامعه فردا میکنیم
  6. سبب‌های بدبختی عصر پیشین و سبب‌های خوشبختی عصر پسین
  7. نمودارهای ساختار منفی و مثبت گیاهخوارخواهی
  8. ساختار مثبت و منفی گیاهخوارخواهی چیست
  9. معرفی فراوانکارهای جامعه برای برآوری نیازهای افرادتوضیح بیشتر برای فهم این کتابچه

تاکنون بسیاری از دانشمندان میگفتند برای ساختار سیاسی کشورشان، لیبرال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی، مطلوب است. اما من با قرار دادن کلمه وگان به قبل از دموکراسی، اصطلاح جدید "وگان دموکراسی" را طراحی کردم و پس از آن توانستم ساختار وجتاریانیسم را پیدا کنم و به شناختن ساختارهای جامعه دسترسی داشته باشم. مقاله حاضر، میتواند شما را با نظام اجتماعی آیندگان در کشورهای قارهها آشنا بکند و به شما بفهماند که در چه وضعیتی زندگی میکنید و چه کاری را باید پیگیری نمایید و چه برنامه را باید مهیا بکنید. آنچه در این کتابچه توضیح داده میشود آنست که مردم سالاری دارای چهار پیشوند به نامهای آخشیج سوختها، روزه آب، خوراک خام، و حیوانی فروگذار میباشد که جامعه برای تکامل و بهبود اقتصاد به آنها نیاز دارد.

حالا چند لغت را ترجمه میکنیم تا آشنایی بیشتری با این موضوع پیدا کنید.

وگان دموکراسی = حیوانیفروگذار مردمسالاری = Vegan Democracy
وجتاریانیسم = گیاهخوارخواهی = Vegetarianism
لیبرال دموکراسی = آزادیخواه مردمسالاری = Liberal Democracy
سوسیال دموکراسی = اجتماعیگرا مردمسالاری = Social Democracy
استراکچر اولوژی = ساختارشناسی = Structureology
فاستینگ = روزه آب = Fasting
رافود = خوراک خام = RawFood
وجتاریان = گیاهخوار = Vegetarian

یک جامعه دارای ساختار منفی و مثبت است که لازم است شناسایی گردد. یک گروش یعنی گرایش، دارای دو جهت مخالف است و هر جهت از او نیز گروشهای جدید را پدید خواهد آورد که به طور فرضی، دو تا از مهمترینها را میتوانیم با نوآوری نامگذاری کنیم. اگر افراد جامعه در فردیت خودشان و جمعیت خودشان، گروشهای منفی و خطرناک را دوست بدارند، جامعه ایشان به دوزخی از آتش و بدبختی و رنجش تبدیل خواهد اما اگر افراد همان جامعه در فردیت و جمعیت خویش، گروشهای مثبت و فراوانکار را پیگیری بکنند، جامعه ایشان به بهشتی از آسودگی و میوهها تبدیل خواهد گشت. بهرحال، تکامل جامعه به هزاران سال نیاز دارد زیرا برای انسانها هزاران سال زمان میبرد که گروشهای مثبت را بشناسند و بپذیرند تا آنها را در فردیت و جمعیت خودشان، اجرا و اجبار کنند و با فناوری رشد دهند. البته نکته خیلی مهم آنست که شما تشخیص بدهید که در ساختارشناسی جامعه، دو گروش "خداشناس" و "نمازگذار" به مدیریت همگی گروشهای دیگر میپردازند و انسانها را از گرایش بد به گرایش نیک، راهنمایی میکنند و دقت بکنید که اگر این دو تا گرایش اساسی در جامعه شامل {خداشناس+نمازگذار} وجود نداشته باشند، آنگاه غیر ممکن و غیر محتمل خواهد بود که جامعه به تکامل و بقا برسد. از اینرو؛ انقراض و سقوط و نابودی گروهها و قومها و احزاب و دولت و ملتهای گوناگون در طول تاریخ، همیشه مربوط به نبودن همین دو گروش یا سست بودن همین دو گرایش بوده است زیرا وقتی یک شخص یا گروه، نماز نخواند و خدا نشناسد، چنان در گرایشهای منفی و خطرناک غرق میشود، که به زودی شکست میبیند و نیست میشود و بهرحال، شکوفایی او به انتخاب گروشهای مثبت و فراوانکار بستگی دارد.

گسترش این دیدگاه جدید، کمک مؤثر و قوی به جهش و رشد اقتصاد کشورها خواهد بود که امیدوار هستیم شما چندبار، متن این مقاله را با دقت زیاد، مطالعه بکنید و تلاش نمایید تا خیلی فوری، ساختار گیاهخوارخواهی را به زبانهای دیگر از کشورهای قارهها، ترجمه بکنید و به چشم دانشمندان کشورتان بیاورید.


طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
برچسب ها: نظریه،
[ 1395/02/9 ] [ 06:29 ] [ حمید ناظمی ]
شنیداری: آشنایی با پزشکی و آشنایی با بدن انسان
شامل چندین دقیقه صوت

دانلود صوت آشنایی با پزشکی و بدن انسان
طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
[ 1395/02/4 ] [ 14:01 ] [ حمید ناظمی ]
سخنران: استاد حیدر احمدی زارع
مجموعه: شفا بخشی تغذیه

دانلود سخنرانی شفابخشی تغذیه

چند جلسه درس درباره شفا بخشی تغذیه از استاد حیدر احمدی زارع

مطالب سخنرانی:
خلاصه و فهرست تهیه نشده است نوشته بشود
طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
[ 1394/08/5 ] [ 21:12 ] [ حمید ناظمی ]

نام کتاب: حیوانات قوانین حمایتی و حدود بهره وری در اسلام
نویسنده:‌ سعید نظری توکلی

دانلود کتاب

فهرست کتاب: بررسی کلامی، زندگی اخروی حیوانات، بررسی تفسیری و کلامی، زشتی و زیبایی آزار حیوانات، بررسی‌های حقوقی، شاخصه‌های بهره وری از حیوانات، وظایف انسان در بهره وری از حیوانات، بررسی اخلاقی، ملاحظات جسمانی، ملاحظات روانی.

 


طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
[ 1394/06/1 ] [ 09:17 ] [ حمید ناظمی ]
نام مقاله: مقدمه اساسنامه جمعیت خامخواران

دانلود مقاله به پیدیاف و ورد################################
متن مطلب بالا به شرح کامل در زیر آمده است:

مقدمه‌ اساس‌نامه‌ جمعیت خام‌خواران

 

هدف ما

مقدمه اساسنامه جمعیت خامخواران

وقتی كه مهندسی یك كارخانه می‌سازد، برای فعالیت بی‌نقص این كارخانه با حساب‌های دقیق، مواد خام نیز تهیه می‌نماید. بدن انسان عظیم‌ترین و مجهزترین كارخانه‌ی روی زمین است كه مهندسش خود طبیعت است. مواد خامی كه طبیعت برای كارخانه‌ی ساخت خود به وجود آورده غذای خام یعنی غذای زنده‌ی گیاهی است. مهمترین راز تندرستی در گیاهی و زنده بودن غذا می‌باشد. وقتی غذای زنده با آتش یا با یك وسیله‌ی دیگر كُشته می‌شود از ارزش غذایی به كلی می‌افتد و به مواد غیر طبیعی و مضر و سمی تبدیل می‌گردد. آتش كلیه‌ی موادی را كه بدن انسان احتیاج دارد در غذای طبیعی می‌سوزاند و نابود می‌كند. پس اصولاً خوراك پخته غذا نیست. مواد حیوانی نیز پخته و خامش فاقد ارزش غذایی است و منبع سم است. انسان گوشت‌خوار نیست و مُرده‌خوار هم نیست؛ انسان زنده‌خوار است.

غذای مُرده شكم را بیهوده پر می‌كند، جهاز هاضمه را اشغال می‌كند، اشتها را بند می‌آورد، احساس سیری ایجاد می‌كند، ولی به سلول‌های اصلی و فعال بدن غذا نمی‌رساند، بلكه سلول‌های زائد به وجود می‌آورد، سُموم مختلف تولید نموده در بدن پخش می‌كند و اختلالات بی‌شماری به وجود می‌آورد. از طرف دیگر ارگان‌ها و غده‌ها از گرسنگی حقیقی ناقص كار می‌كنند و بی‌موقع از كار می‌افتند. این ارگان‌های گرسنه علاوه بر كار طبیعی خود مجبور می‌شوند شب و روز مبارزه كنند تا این مواد بیگانه را از بدن دور سازند.

اسهال، استفراغ، بی‌اشتهایی، درد، چرك، جوش، بلقم، تپش قلب، تب و غیره علایم مبارزه‌ی ارگان‌هاست در مقابل خوراك‌های مُرده و سمی كه انسان پخته‌خوار به عنوان غذا هر روز وارد بدن خود می‌كند. هیچ موجود زنده به غیر از انسان این كار را نمی‌كند و هیچ كدام از آن‌ها مثل انسان از بیماری‌ها رنج نمی‌برد.

متأسفانه ما تا به حال این مبارزه‌ی شفابخش ارگان‌ها را بیماری تصور نموده و به هر وسیله‌ای كه شده، مخصوصاً با سُموم خطرناك و كُشنده سعی می‌كردیم مانع این مبارزه بشویم، جلوی آن‌ها را بگیریم و خنثی كنیم. مثلاً وقتی مصرف میوه  و سبزی خام شروع می‌كند كه معده و روده‌های یك نفر را از بازمانده‌ی خوراك پخته و سُموم سرگردان به شكل اسهال پاك كند، ما به خیال این كه میوه‌ی خام او را ضرر می‌زند مصرف آن را قدغن می‌كنیم. اكنون وضع برای ما كاملاً روشن است و ما می‌دانیم كه اصل بیماری كه همه‌ی پخته‌خواران از آن رنج می‌برند سلول‌های زائد و سُموم مختلف است كه از خوراك‌های پخته و سایر مواد مُرده تولید شده به همه جای بدن نفوذ می‌كند و از طرفی گرسنگی ارگان‌هاست كه از كمبود غذای طبیعی به وجود می‌آید.

اكنون ما می‌دانیم اگر ارگان‌ها برای دفع نمودن مواد مُرده گاه به گاه به مبارزه نمی‌پرداختند، بدن در زیر بار این مواد بیگانه در عرض چند ماه از پای در می‌آمد. ولی بیچاره ارگان‌های گرسنه چقدر می‌توانند به مبارزه‌ی خود ادامه بدهند؟ سلول‌های اصلی بدن كه با تجهیزات مخصوص مجهزند و وظیفه‌ی ارگان‌ها را در عهده دارند فقط از غذای طبیعی به وجود می‌آیند. در نتیجه‌ی كمبود این نوع سلول‌ها و مبارزه‌ی دائمی آن‌ها، ارگان‌ها به زودی خسته شده و خیلی زودتر از موقع، از كار می‌افتند. در حقیقت همه‌ی پخته‌خواران از مسمومیت‌های مزمن و از گرسنگی حقیقی تلف می‌شوند. مثلاً آن نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور كه در ضیافت‌ها و بانكت‌ها «لذیذترین» خوراك‌ها را می‌خورد و به حمله‌ی قلبی دچار می‌شود از گرسنگی می‌میرد، یعنی قلب او از كمبود سلول‌های فعال و زیر فشار خون آلوده با مواد مُرده و سمی از كار می‌افتد.

خام‌خواری همه‌ی بیماری‌ها را برای همیشه ریشه‌كن می‌كند. وقتی ما مصرف خوراك‌های پخته و داروهای شیمیایی را قطع می‌كنیم سلول‌های زائد و سُموم انباشته شده در ارگان‌ها حل شده از بدن دفع می‌گردند، ارگان‌ها سیر شده با سلول‌های فعال مجهز می‌گردند، در مقابلِ میكروب‌ها تقویت می‌شوند و با این وسیله‌ی اساسی همه‌ی ناراحتی‌ها و بی‌نظمی‌های بدن برطرف شده و سلامتی كامل نصیب خام‌خوار می‌شود.

پس اسهال، استفراغ، درد، ورم و خلاصه همه‌ی ناراحتی‌های جسمی دیگر كه ما تا به حال بیماری تصور كرده و با هزاران اسامی علمی كتاب‌ها را پر نموده‌ایم در حقیقت بیماری نیستند بلكه عكس‌العمل‌های شفابخش ارگان‌هاست در مقابل اصل بیماری یعنی در مقابل مواد مُرده و بیگانه و سمی كه شب و روز وارد بدن پخته‌خوارها می‌شود. جالب‌تر این است كه در موقع پخته‌خواری این مبارزه در هزاران شكل‌های مختلف و در ارگان‌های مختلف دائماً تكرار می‌شود. نزد خام‌خوران تازه وارد، مخصوصاً نزد اشخاص سالخورده عكس‌العمل‌های مشابه و حتی گاهی سخت‌تر از سابق مشاهده می‌گردد، ولی با این تفاوت كه این دفعه هیچ نوع ماده‌ی مضر از بیرون وارد بدن نمی‌شود، فقط سلول‌های زائد و سُمومی كه سال‌های دراز در بدن جمع شده بود حل شده و از بدن دفع می‌گردد. نزد پخته‌خواران این عكس‌العمل‌ها در تمام عمر صدها مرتبه تكرار می‌شود و روز به روز سخت‌تر گردیده آن‌‌ها را به مرگ می‌رساند، ولی در موقع خام‌خواری با چند نوبت عكس‌العمل همه‌ی مواد مضر و بیگانه از بدن خارج می‌شود و همه‌ی به اصطلاح بیماری‌ها ناپدید می‌گردند، زیرا نه در بدن مواد بیگانه می‌ماند و نه از بیرون وارد می‌شود. بدین طریق كسانی كه به لب گور رسیده‌اند دوباره متولد شده تا پیری حقیقی و مرگ طبیعی كه شاید در 300 یا 400 سالگی فرا خواهد رسید بدون كوچكترین ناراحتی زندگی خواهند كرد. بعضی از پخته‌خوران كه 160 یا 180 سال عمر می‌كنند باز هم به پیری طبیعی نمی‌رسند و در نتیجه‌ی بیماری می‌میرند.

همه‌ی صحبت‌ها راجع به خصوصیات مواد غذایی كه از آزمایشگاه‌ها به دست آمده و با اسامی به اصطلاح پروتئین و ویتامین و غیره در كتاب‌ها پر شده است تماماً غلط و پوچ و گمراه كننده است. حقیقت این است كه همه‌ی خوردنی‌های خام گیاهی یك نوع خاصیت را دارند؛ آن‌ها غذای كامل هستند. هر یك از آن‌ها دارای همه نوع موادی است كه بدن انسان احتیاج دارد. آن‌ها هیچ چیز كم و هیچ چیز زیاد ندارند زیرا با حساب‌های دقیق طبیعت به وجود آمده‌اند. ولی برعكس در همه‌ی خوراك‌های پخته چیزی وجود ندارد كه سلول‌های اصلی بدن به آن احتیاج داشته باشند.

بنابراین ما احتیاج نداریم گفته‌هایمان را با دلایل غلط و متضاد آزمایشگاهی ثابت كنیم. ما فقط قوانین طبیعت را می‌شناسیم، حساب‌هایی كه به كمك آب و هوا و خاك و اشعه‌ی خورشید در آزمایشگاه عظیم طبیعت انجام می‌گیرد را صحیح می‌دانیم و صحت گفته‌هایمان را با نتیجه‌ی مثبت و نهایی ثابت می‌كنیم. هزاران افراد بشر در همه جای دنیا، حتی آن‌هایی كه نااُمید و مُردنی به حساب می‌آمدند، از روزی كه مصرف غذای پخته و داروها را متوقف ساخته‌اند، دیگر مریض نیستند و به هیچ نوع طبابت احتیاج ندارند. آن همه مطالعات و عملیاتی كه تا به حال در راه بهداشت عمومی انجام گرفته مگر برای این نبوده كه مردم را از بیماری‌ها نجات دهند؟ تا كنون هیچ كس در این راه موفق نشده، ولی ما خام‌خوران موفق شده‌ایم و با راه طبیعی به مقصد نهایی رسیده‌ایم. ما حاضریم در هر موقع و در هر كجا كه لازم باشد این حقیقت را با مدارك انكارناپذیر و عملاً به ثبوت برسانیم و همه‌ی مخالفان احتمالی را قانع كنیم.

با تشكیل جمعیت خام‌خوران در علم بهداشت و اقتصاد عمومی یك انقلاب بزرگ ایجاد می‌شود و یك عصر جدید بدون بیماری و فقر و گرسنگی و نادانی شروع می‌گردد. هدف مقدس این جمعیت این است كه حقیقت را به گوش همه‌ی مردم دنیا و مخصوصاً به رهبران ملت‌ها برساند و آن‌ها را دعوت كند برای ریشه‌كن ساختن بیماری‌ها، قدم‌های صحیح‌تر و مؤثرتر بردارند. برای این منظور لازم است نكات زیر به ترتیب به اجرا گذارده شود:

1.        غذای خام گیاهی، یگانه غذای حقیقی و طبیعی انسان‌ها اعلام شود.

2.        پخته‌خواری و گوشت‌خواری عمل غیر طبیعی و مضر اعلام گردد.

3.        مصرف خوراك‌های پخته در بیمارستان‌ها و شیرخوارگاه‌ها به كلی منع گردد و تغذیه‌ی پرورشگاه‌ها و سربازخانه‌ها و سایر اماكن عمومی تدریجاً عوض شود.

4.        مصرف سیگار، مشروبات الكلی و غیر الكلی، شكر، چای، قهوه، كاكائو، شیرینی‌جات و همه‌ی فرآورده‌های آرد سفید منع گردد.

5.        از مصرف داروهای سمی و جراحی غیر ضروری خودداری شود.

6.        تصفیه نمودن گندم، برنج، روغن زیتون و سایر غذاهای طبیعی قدغن شود.

7.        عادت دادن نوزادها به خوراك‌های پخته جرم محسوب شود.

8.        برای نوشیدن مردم، آب چشمه‌ی خالص بدون كُلُر تهیه شود و در دسترس آن‌ها قرار گیرد.

9.        به جای كودهای شیمیایی و سم‌پاشی، میوه‌جات و سبزی‌جات با متد طبیعی و ارگانیك به عمل آورده شود.

10.     برای پاك نمودن هوای آلوده‌ی شهرها یك راه اساسی پیدا شود.

11.   هرگونه تبلیغات تجاری كه مردم سودجو برای داروهای سمی و غذاهای پخته و یا تصفیه شده و یا كنسرو شده می‌كنند و آن‌ها را بر خلاف حقیقت چون منبع سلامتی و انرژی معرفی می‌كنند شدیداً كنترل شود و منع گردد.

12.     چون خام‌خورای بهترین وسیله برای پیشگیری بیماری‌هاست، لذا لازم است كه خام‌خوران از واكسیناسیون اجباری معاف گردند.

13.     زمانی كه افكار عمومی توجه پیدا نمود و آماده گردید، پخته‌خواری غیر قانونی اعلام و مصرف غذای پخته مانند مواد مخدر جرم شناخته شود.

آرشاویر دِر آوانسیان

بنیانگذار خام‌خواری

كتاب خام‌خواری را بخوانید، به جمعیت خام‌خوارن بپیوندید تا به كمك هم این دنیا را از شر بیماری‌ها نجات دهیم.


منبع

 طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
[ 1394/05/20 ] [ 12:24 ] [ حمید ناظمی ]

نام کتاب: رژیم غذایی برای بدنسازان

دانلود کتاب

فهرست مطالب: رژیم غذایی برای بدنسازان، مواد غذایی، نیازهای غذایی ورزشکاران، کربوهیدرات‌‌ها، چربی‌ها، پروتئین‌ها، ملاحظات ویژه درباره پروتئین‌، مقدار مصرف پروتئین در رشته بدنسازی، مقدار مصرف کربوهیدرات (قند)، مقدار مصرف چربی‌ها، درصد مصرف کربوهیدرات و پروتئین و چربی در رژیم غذایی، ویتامین‌ها و نقش آن در فعالیت‌های ورزشی، مواد غذایی پرپروتئین، مواد غذایی پرکربوهیدرات، خلاصه وظائف ویتامین‌ها و علائم کمبود آنها، مواد معدنی و نقش آن در فعالیت‌های ورزشی، دفع الکترولیت‌ها در ورزش، نحوه جایگزین کردن آب دفع شده، نوع محلول نوشیدنی، علائم و خطرهای کاهش آب از بدن، مواد غذایی حاوی پروتئین و کربوهیدرات و چربی، تفاوت سیستم‌های هوازی و غیرهوازی، سیستم‌های مولد انرژی در بدن، تجزیه و تحلیل سیستم‌های مولد انرژی در بدن، تقسیم‌بندی ورزشهای گوناگون از نظر دخالت درصد سیستم‌های مولد انرژی، چگونه انرژی مورد نیاز روزانه را حساب کنیم، نقش کربوهیدرات و پروتئین در بدن، نوشیدن مایعات طی تمرین، غذای روز تمرین یا مسابقه، غذای پس از تمرین یا مسابقه، چگونه افزایش وزن پیدا کنم، کاهش وزن در ورزشکاران، کاهش وزن در کشتی، چند نمونه رژیم غذایی، برنامه رژیم غذایی ورزشکاران، خستگی در ورزش و راههای مبارزه با آن، چند روش مبارزه با خستگی، استرس و فشار روانی، روشهای کنترل و رهایی از استرس، آسیب‌ها در ورزش بدنسازی، علایم و نشانه‌های کشیدگی، نحوه درمان و مراقبت، دوپینگ، استفاده از دارو در ورزش، انواع انقباض‌های ماهیچه‌ای، اصول کلی در ارتباط با برنامه‌های تمرین با وزنه، برنامه‌های تمرین، فرکانس و طول دوره تمرین، چه موقع میتوانیم بار سنگینی وزنه را بیشتر کنیم، فرق بین استقامت و قدرت ماهیچه‌ای، خلاصه‌ای از تأثیرات تمرین با وزنه، نکته‌هایی در مورد بدنسازی خانم‌ها، مصرف چربی در خانم‌های ورزشکار، توصیه‌های پزشکی درباره کاهش وزن، چند حرکت ورزشی برای از بین بردن چربی بدن، از بین بردن چربی اطراف ران، از بین بردن چربی اطراف ساق پا، از بین بردن چربی اطراف باسن، از بین بردن چربی جلوی شکم، از بین بردن چربی اطراف شکم.

طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
برچسب ها: ورزش،
[ 1394/05/20 ] [ 11:30 ] [ حمید ناظمی ]

نام کتاب: مزاج انواع
خلاصه‌ای از مزاج شناسی از دیدگاه طب سنتی اسلامی
نویسنده‌: حسین خیراندیش

دانلود کتاب

فهرست مطالب: مقدمه، ارکان، تبدیل مواد چهارگانه در طبیعت به مزاج، قوانین ارزیابی مزاج‌ها، درجات گرمی و سردی، اخلاط مواد سازنده بدن انسان و حیوان، نسبت اخلاط مورد نیاز و نقش آن در ساختار بدن انسان، تیپ‌ها و مزاج‌های گوناگون انسانی، چگونگی حفظ و ایجاد سلامت، اصول حاکم بر درمان، ضرورت دانستن گرمی‌ها و سردی‌ها، مزاج بیماری‌ها نیز مزاج ارکان است، بعد دوم شخصیت انسان، آیا رفتارها و پندارها هم مزاج دارند؟، مزاج غذاها چگونه ارزیابی می‌شود؟، مزاج غذاها و سبزیجات و میوه‌ها و دانه‌ها، تعریف غذاهای سرد و تر و نقش آنها در بروز اخلاط، غذاهای سرد و تر یا غذاهای بلغم‌زا، غذاهای خون‌ساز یا دم‌زا، غذاهای گرم و تر، غذاهای سوداساز، غذاهای سرد و خشک، غذاهای صفراساز، غذاهای معتدل، چند نکته در مورد شکل گیری مزاج غذاها، آیا میتوان غذاهایی با مزاج معتدل تهیه کرد، مزاج رفتارها، مسهل یا تعدیل ‌کننده اثرات مواد غذایی، مزاج لباس‌ها و پوشش‌ها، مزاج خانه و مسکن، مزاج عطرها، مزاج رنگها، مزاج چهره‌ها، مزاج صداها(صوت)، مزاج صداهای طبیعت، مزاج صداهای صنعتی، مزاج نواهای موسیقی، توزیع نواهای موسیقایی تابع موقعیت جغرافیایی و مزاج سن و جنس است، مزاج آوای معنوی، مزاج لحن و طنین صدا، مزاج آوای آسمانی، مزاج آوای قرآنی، مزاج دودها، مزاج زخم‌ها،‌ مزاج فلزات، مزاج سایه‌ها، فهرست منابع.


طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
[ 1394/05/20 ] [ 11:26 ] [ حمید ناظمی ]

نام کتاب: مضرات گوشت و مشتقات حیوانی برای انسان
بجای مواد حیوانی مضر، چه غذاهای ساده و ارزانی بخوریم تا سلامت جسم و روح را به طور طبیعی حفظ کنیم؟
کودکان، مادران و ورزشکاران چه غذایی باید مصرف کنند؟
نویسنده: ابوالفضل کیهانی

دانلود کتاب

فهرست مطالب: یاد‌آوری، آیا انسان حقیقتاً  گوشتخوار است و باید گوشتخوار باقی بماند؟،‌ گیاهخواری، آمار کشتار سالیانه، تاریخچه گیاهخواری، آناتومی=کالبدشناسی، کالبدشناسی گوشتخواران، کالبدشناسی گیاهخواران، جدول مقایسه همه‌چیزخواران با گوشتخواران، منظور از خوردن غذا، خطرات سلامتی ناشی از تغذیه غلط، مقایسه تغذیه طبیعی و غیرطبیعی از نظر اقتصادی، نمودار مقایسه شماره یک، نسبت درصد پروتئین و چربی در غذاهای نپخته، نمودار شماره 2، اسید‌آمینه‌ای که بدن قادر به ساختن آن نیست، انتخاب یکی از دو راه، ورزیدگی‌‌های ورزشی گیاهخواران، اولین قدم برای تأمین سلامت، عسل ماده‌ای معجزه‌گر، عسل معالج بسیاری از بیماریها، نقش عسل در زیبایی، دستور تهیه چند نوع ماسک عسل، طرز تهیه کرم دست و صورت، طرز تهیه لوسیون برای موها، شربت عسل، ترکیبات عسل و نتیجه تجزیه آن، سجایای خلقی گیاهخوار در انتخاب طرق، ما میتوانیم راه حیوان‌خواری و حیوان‌کشی پیش گیریم، ما به طور کامل می‌توانیم با تغذیه گیاهی زندگی کنیم.طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
[ 1394/05/20 ] [ 11:23 ] [ حمید ناظمی ]

نام کتاب: راهنمای تغذیه طبیعی برای همه
به ویژه مبتدیان و جوانان
مولف: علی اکبر رادپویا

دانلود کتاب

فهرست: انگیزه نوشتن این کتاب، اثرات مفید تغذیه طبیعی، مضرات پخته‌خواری، چه باید خورد و چگونه باید خورد، واکنش در تغذیه طبیعی، نکات زیر را سرسری نگیرید و به آن عمل کنید، چگونه روان و جسم را سالم بسازیم، شرح حال چند نفر از کسانیکه با روش خامگیاهخواری درمان شدند.

این کتاب خلاصه نوشته شده و برای کسانی نوشته که وقت کمی برای مطالعه دارند.

طبقه بندی: معرفی کتاب یا صوت،
[ 1394/05/20 ] [ 11:01 ] [ حمید ناظمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

پایگاه گیاهخوار خواهی مردم سالار؛ مرکز دیدگاه پرداز میان کشوری دانشها و فنون

تعداد کل صفحات : 35 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

* VEGETARIANism *
درباره وبلاگ

-------------------------
مرکز بین‌المللی نظریه‌پردازی
علوم و تکنولوژی
-------------------------

اینجانب، بنده خدا، کوشا هستم تا تجربیات گیاهخوارخواهی خود را به رایگان به شما هموطنان انتقال دهم. شکایت، انتقاد، پیشنهاد، و تبلیغ پذیرفته میشود.

جهت راهنمایی مردم و پشتیبانی از بیماران، زحمت بکشید و کدهای بنرهای تبلیغ فراهم آمده را در سایت خودتان بگنجانید یا لینک آنها را به مراجعان خودتان بدهید.

نسخه برداری از مطالب، تنها از مقالاتی مجاز میباشد که حداقل چهار سال از انتشار آن گذشته باشد چون مطالب گنجانده شده، همیشه در معرض ویرایش و اصلاح و تغییر و تبدیل و تکمیل هستند.

با گذاشتن نظر، خرابی هر لینک از مطالب را اعتراض بدهید تا آن را درست نماییم.

از تاریخ شهریور سال 1394 همه کتابهای وبلاگ به طور تمیز با صفحات وسط چین آماده چاپ شدند پس فایلهایی که در گذشته دانلود کردید را پاک نمایید و دوباره دانلود کنید.

مقاله های ارزشمند از تجربیات و تفسیرهای خودتان تهیه کنید و به ما ارسال نمایید تا آن را با خوشحالی با یا بدون نام شما به چاپ برسانیم. اگر از تجربیات خودتان عکس و فیلم گرفتید آن را در اختیار ما بگذارید تا به نسل بعدی منتقل بکنیم.

این سایت بر خلاف معمول دیگر سایتها، مخالف تخریب عکسها و جدولها و نمودارهای فراهم آمده از طریق گنجاندن تبلیغ و فخرفروشی بر روی آنها است و تصاویر تهیه شده را سالم و تمیز و بدون تبلیغ و نامنویسی در هر مطلب، نشان میدهد.


مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطف کنید نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خودتان را به طور علمی و دقیق و به فارسی بدون فینگلیش بنویسید و به طور کامل، تجربه خودتان را توضیح بدهید و حتما منبع و نشانی لازم و شماره تماس را برای مراجعه بگذارید. قبل از ارسال نظر، خودتان دیدگاهتان را بازبینی و ویرایش کنید.
2- نظراتی که شامل دروغ پردازی و زشت نویسی باشد، و بدگویی از مسئولین مملکت بکند یا توهین به مکاتب غرب و شرق بکند، با اهانت به اسلام، بی‌احترامی به دانشمندان، پست شمردن قومیت‌ها و باطل دیدن مذاهب، بدبینی به عقاید دیگران یا انتقام جویی و یا حسدورزی به بزرگان جامعه داشته باشد و یا میل به بداندیشی و سرنگونی آمریکا داشته باشد یا از دشمنی با قدرتهای برتر و نابودی کشورهای خاص منطقه و جهان حرف زده باشد، و یا اینکه مغایرت با حقوق بشر یا دیگر مقررات عمومی جهان داشته باشد و یا اینکه متضاد با قوانین محلی ایران و غیره باشد و یا مخالفت جدی با پیشرفت فلسفه بکند و یا دنبال جلوگیری از گسترش صنعت و رسانه باشد و یا برای ترویج مبارزه و جنگ نوشته شده باشد یا اینکه اسلام را مساوی توسعه افکار خشن و خطرناک جلوه بدهد و یا با شکوفایی افراد و احزاب و گروهکها مخالفت بکند و یا با آموزه‌های اخلاق مخالف باشد و برای رشد آزادی و ایجاد تکامل، مانع گذاشته باشد، هرگز منتشر نمی‌شوند.
3- از ارسال دیدگاههای نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متنهای طولانی خودداری نمایید.
4- از آنچه که در نظرات بیاید، برای تکمیل مطلب استفاده خواهد شد.
5- قبل از ارسال نظرتان، آن را بازبینی بکنید تا عیب نداشته باشد.
6- تبلیغات گذاشته شده در بخش نظردهی اگر مرتبط به مطلب نباشد حذف میشود.


.............................

نشانیهای مهم برای درمان بیماری:

الف) به طور اینترنتی تحت معالجات فارغ‌التحصیلان غذادرمانی پرفسور خرسند در سایت ایشان، فرم مشخصات بیمار جدید را پر نمایید تا روند درمان شما را پیگیری نمایند.

تلفن تماس خارج از کشور ایران 31.076.5879591 و 31.06.64272022
تلفن تماس داخل کشور ایران 98.09355593759 و 98.09174475469
سایت پرفسور خرسند www.khorsand.org

ب) به "انجمن و رستوران تغذیه طبیعی ایران" در تهران
به آدرس: بالاتر از میدان پونك، انتهای اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار، خیابان البرز، نبش كوچه ششم، پلاك 22 مراجعه کنید.
شماره تماس به انجمن با نام خانم حسینی:
تلفن تهران 02144804556
09121164728 یا 09194694257
سایت IranRawVegan.ir
اینستاگرام salamatmehrzamin
تلگرام khamgiahkhari

..............................

در اینجا میتوانید هرگونه مرض لاعلاج که شما را از درمانش ناامید کردند را بدون هزینه از طریق روش خوراك خام، شفا بدهید.

مهم: حتما از این انجمن درخواست بکنید تا پکیج مخصوصی از کتابهای مهم را برایتان به شهرستان پست بکند، چون متاسفانه از این کتابها در مغازه ها پیدا نمیشود.

شما برای تکمیل تحصیلات خودتان میتوانید با گرفتن پکیج از انجمن، به طوری غیر حضوری، دوره مهم آموزشی پژوهشی خودتان را در اینجا بگذرانند. بعلاوه شرکتهای مواد غذایی میتوانند از این "پکیج" برای نوآوریهای تولیدی صنایع غذایی خودشان استفاده ها بکنند چون دستورها و اطلاعات نایاب دارد. ماهانه توسط خانم حسینی، همایش ملی خوراک خام گیاه خواری به رایگان برگزار میشود که ورود به آن برای همه علاقه مندان آزاد است و از همه شهرستان های ایران به آنجا میایند و شما میتوانید شماره موبایلتان را به انجمن بدهید تا برایتان زمانش را پیامک بفرستند. اگر هم توفیق شرکت نیافتید فیلمهایش را درخواست بکنید.

...........................

توصیه من اینست که آن شهرستانی هایی که میخواهند فعال جدی گیاهخواری باشند باید مبالغی چند صدهزار تومانی و حتی بیشتر را برای خرید کتاب و فیلم آشپزی گیاهی از فروشگاه گوویندا درخواست بکنند تا برایشان پست بکند.

فروشگاه گیاهی گوویندا: تهران، خیابان پاسداران، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، روبروی پارک نیلوفر، پلاک 26
تلفن 22584621 و 22110618
سایت govinda-veg.com

انجمن گیاهخواران و رستوران آناندا: تهران، پاسداران، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، جنب مخابرات
تلفن : 22556767 ، 22551352
سایت ivegs.com

..........................

کسانی که دوست دارند تا مردم را به رایگان با خوراک خام، درمان بکنند میتوانند نشستهای خانگی، تشکیل بدهند. پس هرگز هزینه نتراشید و هرگز مغازه یا خانه را اجاره نکنید. بلکه مانند برگزاری جلسات قرآن و دعا که همسایه ها به دیدن یکدیگر میایند و کنار هم مینشینند، شما هم میتوانید میهمانان گیاهخوار را دعوت کنید تا در اتاقی از منزل شما، کنار یکدیگر بنشینند و درباره خوراک خام و طرز درمان بیماریها گفتگو بکنند.
هدف شما از برگزاری این جلسات، نباید تجارت کردن و پولدار شدن باشد. بلکه باید میهمانان را هر دو هفته به منزل خودتان دعوت بنمایید و هرکس مایل بود، تعدادی میوه و خشکبار و یا خوراک خام که نوآوری کرده است را با خودش به جلسه بیاورد و همگی آنها به رایگان، با یکدیگر گفتگو بکنند و مباحثه بکنند و همدیگر را یاری نمایند تا با همدلی و همکاری، خامگیاهخواری را ادامه بدهند.

..........................

از نیکوکاران و خیَرین محترم، خواهشمندیم که هزاران نسخه از کتاب خامخواری آوانسیان را به هزینه شخصی چاپ بکنند و در تمامی مسجدها و کتابخانه ها و مدرسه ها و دانشگاههای شهرهای کشور و گروه خودتان؛ به رایگان توزیع نمایند تا به امید خدا، انقلاب تغذیه پس از انقلاب اسلامی، شدنی و ممکن گردد. چون میلیونها دلار صرفه جویی در تبادلات مالی و سود پولی در هر کشور به وجود خواهد آمد که رقم زیادی است و آن پول که در راه خشنودی خدا و پیامبر و پیشوا و خدمت به مردم، خرج نشود بر روی زمین ماندگار نمیماند بلکه در انحرافات بزرگ و راههای بیهوده، تلف خواهد شد پس پولهایتان را برای خشنودی خدا خرج کنید تا ماندگار شود و نجات یابد.

..........................

باز هم برای هزارمین بار تکرار میکنیم که محصولات حیوانی و پختن خوراک و مصرف دارو، عامل اصلی همگی بیماری‌هاست و تا هنگامی که شما با این دو عامل اصلی مخالفت نکنید، به کار بردن دیگر توصیه های سلامتی، پیروزی مهمی برایتان نمیاورد. مخالفت با آشپزی حیوانی، باید مهمترین قدم و اولین گام شما باشد. پس از آن بقیه علوم پزشکی و توصیه های سلامتی به سلیقه‌ها و خوشایند شما بستگی دارد.

زین استخوان و آتش، تباه شوند خوراکها
گر تو نمیپسندی، تغییر ده خوراک را

سخن گرانبهای دکتر هاوزر: یک مثقال پیشگیری بهتر از یک خروار درمان است.
...........................

اگر برای مشاوره جهت گیاهخوار شدن با من میخواهید تماس بگیرید یا دنبال درمان قطعی با برنامه میوه خوار و برنامه خوراک خام و برنامه روزه آب هستید، نشانی: تهران. موبایل من 98.09353669432 میباشد و به طور تلفنی به رایگان پاسخ میدهم اما مراجعه حضوری امکان‌پذیر نیست.

لطفا پیام نگذارید چون اینترنت، وقت گیر است و من به پیام ها جواب نمیدهم.

...........................

حتما اگر اولین باری است که به این بلاگ مراجعه میکنید، پیشنهاد میکنم که "کتاب راهنمای خوراک خام" یعنی کتاب خامخواری آوانسیان را از قسمت بالای وبلاگ که نوشته "مهمترین کتابها" پیدا کرده، آن را چاپ کنید و مطالعه بفرمایید.

اگر نیازی فوری به درمان دارید، میتوانید با جستجو در فروشگاههای شهرتان، كتاب "خام‌خواری نویسنده آوانسیان" را پیدا كرده و با اجرای آن كتاب از ناراحتی هایتان خلاص بشوید.

...............................

ْاز گوگل برای جستجوی گیاهخواری استفاده فرمایید.

Google: Vegetarian

Google: Vegan

Google: Raw Food

Google: water/juice Fasting

Google: Vegan Bodybuilding

Google: Vegan Democracy

..................................

لطف کنید برای تبلیغ از زحمات این وبلاگ، بنرهای تهیه شده یا لینک اصلی را در سایت خود بگذارید سپس به ما اطلاع بدهید تا در اولین فرصت جبران کنیم.

.............................

We want to establish a community of "Fasting Raw Food Vegan liberal Social Democratic Republics" worldwide

ما استقرار جمهوری های فاستینگ رافود وگان لیبرال سوسیالیستی لائیک دموکراتیک کمونیستی یعنی "توده های روزه دار خوراک خام گیاه خوار آزادی خواه برابری جوی بیطرف مردم سالار " را در سرتاسر سیاره زمین واقع در منظومه شمسی درون كهكشان راه شیری خواستاریم !!!

-------------------------------

:-)

طرز گرفتن خوراک خام برای درمان بیماریها چنین است: {میوه + سبزی + سالاد + نوآوری}.

همه خوراکهای پخته شده با اجاق گاز مانند آش جوشیده و نان برشته و سرخ کردنیها به علاوه همه فرآوردههای حیوانی که با دامپروری فراهم میشوند مانند آبگوشت جانوران و آملیت تخم مرغان و شیرآوردهای پستانداران باید برای همیشه به طور جدی قدغن شده و کنار گذاشته شوند. رنجش در هر کدام از اندامهای جسم و دردهای موقتی، نشانه پاکسازی و بازسازی بافتها بوده که سبب بهبود بیماری شما میشود. پس باید در سختیهای آن، شکیبا بمانید و خدا را سپاس بگذارید تا پله‌های تندرستی را یکی پس از دیگری بالا بروید. رفتن به بیمارستان ممنوع است زیرا پرستاران آنجا، شما را از مصرف خوراک خام پشیمان میکنند و به شما خوراکهای پخته و داروهای سمی میدهند و پزشکان هم هزینه های گزاف از شما میخواهند. دقت کنید که مصرف تمام داروها باید در کمتر از دو هفته از شروع خوراک خام به طور همیشگی فراموش شود. مدت دوره از یک ماه تا سه ماه یا شش ماه و بیش از آن است. انجام آن را به روش خیلی ساده با خوردن میوه آغاز نمایید. مثلا برای صبحانه یک هندوانه کامل، برای ناهار نیم کیلو خرما و برای شام یک کاسه سالاد از گوجه و خیار را امتحان کنید و روزهای بعدی را متفاوت از امروز غذا بخورید. هرگز غذاهای حرارت دیده با تنورهای سنتی و صنعتی یا اجاق گاز منزل یا مایکرویو مانند آش جوشیده، نان برشته، ته دیگ قابلمه و مواد سوخته، شیرینی سرخ شده، شیر گاو و ماست و پنیر گوسفند و املت تخم مرغ و کله پاچه و آبگوشت و کباب و پلومرغ و همبرگر و قند سفید و غیره را نخورید. در مدت خامخواری، هر روز، شعار زیر را پیوسته تکرار نمایید.
شعار: پختنی نخورید، حیوانی نخورید، دارو نخورید، از خوراک خام گیاهی هر اندازه دوست دارید بخورید.

:-)

طرز گرفتن روزه آب برای درمان بیماری‌ها چنین است: {روزی هشت لیوان آب خالی + یک لیوان آبمیوه به اجبار}.

پیش از انجام روزه آب، باید به مدت یکماه از برنامه خوراک خام پیروی بکنید وگرنه نباید وارد روزه آب بشوید. سپس تصمیم میگیرید تا به مدت یک هفته یا یک ماه تا دو ماه از خوردن هر گونه مواد جامد خوراکی پرهیز نمایید. بنابراین، نه صبحانه و نه ناهار و نه شام خواهید داشت. در این مدت، روزی بیش از هشت لیوان آب می‌نوشید. علاوه بر آب خالی، باید هر روز به اجبار یک لیوان آبمیوه دلخواه مانند آب هندوانه، آب انار، آب انگور، آب پرتقال، آب سیب، آب هویج، آب عسل لیموترش، عرقیات یا چای یا آب سبزی و غیره را بنوشید. جسم شما پس از چندین بار احساس گرسنگی، شروع به سوزاندن چربیهای موجود در میان بافتها میکند و از آن موفع به بعد، گرسنگی تا پایان دوره مشاهده نمیشود. در این مدت، هر پنج روز، یکبار به توالت میروید تا سرگین سیاه رنگ قیر مانندی را خالی کنید. هر موقع که خلطی به گلو آوردید، آن را به بیرون تف بکنید چون نباید خلطها بلعیده گردند. بدانید خلط زرد و سرگین سیاه، همان آشغالهایی خطرناکی هستند که از ذوب شدن چربی‌ها و پاکسازی اندام‌های مسموم توسط جسم به بیرون راهنمایی میشوند. پس از پایان روزه آب، باید شروع به مصرف خوراک خام بکنید. برای انجام برنامه آسان روزه آب، ضروری است تا با یک پاسخگوی گیاهخوار تماس بگیرید و تحت نظر او شروع نمایید و هر جمعه، وزن خودتان را به او گزارش بدهید. در مدت روزه آب با خودتان پیوسته شعار زیر را تکرار کنید.
شعار: همه دردها نشانه بیرون ریزی مواد سمی است بنابراین به هیچ خوراکی مشتاق نباش و هر روز، بیش از دیروز بر روزه آب پایداری کن.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

توضیحات تئوریک سلامتی:

رنجش ها و مشکلات جسمی مردم یا بخاطر تصادفات بیرونی به وجود میایند، مانند تصادفهای خیابانی هنگام رانندگی یا بخاطر اختلالات درونی روی میدهند مانند مریضیهایی که تجربه میکنیم. تمامی امراض، که اختلالات درونی جسم ما میباشند، پیامدی از خطاهای خوراکی و اشتباهات غذایی بوده و با اصلاح تغذیه که به بازسازی خوراک روزانه بینجامد، بهبود واقعی پیدا میکنند.
بیماریهای صعب العلاج از قبیل امراض قلبی و عروقی ، چاقی مفرط، سرطان ها، رفلکس شدید معده و سرطان روده و ضعف دستگاه گوارش، واریس و التهاب ستون فقرات، زانو درد شدید، نفخ و گاز بدبو، عفونتهای رحم زنان و مثانه، دیسک کمر یا گردن، آرتروز، نقرس، استرامپل، آسم و گواتر، مشکلات پوستی و جوش و دمل، قند و چربی و فشار خون، آلرژیهای فصلی، اعتیادها، ضعف های جنسی مانند زودانزالی مردان و قاعدگی زیاد زنان، سیروز کبدی و ضعف کلیه و دیالیزی، سینوزیت مزمن، برونشیت مزمن، سل، حتی بیماریهای لاعلاجی مانند ایدز و هپاتیت و تومور مغزی و ام اس، (یعنی همانهایی که بهشان گفته شده بزودی میمیرند)، همچنین کمک به رفع افسردگی ها و تمایلات به خودکشی، پیری زودرس در جوانی، طاسی یا سفیدی موی سر، و غیره، که همگی این بیماریها توسط "برنامه آموزشی یکماهه تا چندماهه خوراک خام گیاهی" قابل درمان قطعی بدون عوارض جانبی میباشد. خوشبختانه انجام این برنامه شما را از هزینه های گزاف چند میلیون تومانی تکنولوژیکال برای درمان مریضیهایتان نجات میدهد.

"برنامه خوراک خام گیاهی" بر این فلسفه مبتنی است که تمامی بیماریهای جسمی و حتی روانی منشاء تغذیه دارند.
هرگاه سلولهای عضوی از جسم خاصیت ارتجاعی نداشته باشند و نتوانند وظایف خود را خوب انجام بدهند و علاوه بر آن در اثر گرسنگی شدید و مسمومیت زیاد بخاطر تمرکز آلودگی ها برای بیرون ریزی همین سموم و برطرف کردن گرسنگی خودشان دست به کوشش زیاد بزنند آن وقت است که ما به واکنشهای دردناکی مبتلا میشویم و میگوییم که مریض شده ایم.
به طور کلی خوراک ما به دو گونه گیاهی و حیوانی تقسیم میشود. خوراکهای حیوانی مانند انواع گوشتها، تخم مرغ ها و شیر و لبنیات، همگی آنها سمی هستند، و کثافت های چسبناکی دارند که در درون مویرگها و بافتهای عضلات و بیرون آن به صورت چربی تجمع پیدا میکند.
البته جسم انسان، اندکی چربی پاکیزه را برای مصرف بیش از یکماه گرسنگی نگه میدارد اما سموم ناشی از خوراکهای حیوانی که در مغازه های ساندویچ فروشی، فست فودها، قصابی ها و رستورانها به فروش میروند به وزن ده ها کیلوگرم در بدن به این چربی پاکیزه ضمیمه میشود. بدن ما کثافت های چسبناک را با زحمت زیادی به بیرون بافتها و ماهیچه ها هل میدهد و از ناچاری پیرامون قلب و شکم و بالای جمجمه مغز زیر پوست سر ذخیره مینماید تا به درون جسم ما آسیب نرسد و از سکته های قلبی و مغزی از کودکی تا جوانی در امان بمانیم... .
روش بدن برای بیرون ریزی کثافات چسبناک گندیده قدیمی اینست که آنها را خمیر میکند و پس از سالها با بازگردانی به روده به گازی بدبو تصعید مینماید. گوشتها و تخم مرغها حاوی کلسترول، چسبنده ای پنبه مانند هستند که درون رگها رسوب میکند. آنها حاوی آنتی بیوتیک و استروئیدها هم هستند. هضم تخم مرغ برای بدن بسیار مشکل است و گوشت در روده دراز ما خیلی فوری متعفن میشود. به عبارتی بهتر آنها موادی مرده هستند زیرا گوشت و تخم مرغ یعنی جنازه یک حیوان مرده که بدنمان نیازی به آنها ندارد. باید هشدار داد که بر خلاف خوش باوری مردم، که شیر حاوی کلسیم است، میگوییم که شیر سبب دفع کلسیم استخوانهاست زیرا همه پروتئینهای حیوانی حتی لبنیات خون را اسیدی میکنند. بدن ما باید اندکی قلیایی (یعنی آلکالی یا بازی) باشد. جسم هوشمندانه برای ادامه سوخت و ساز و کارکرد ارگانها مقادیری از کلسیم استخوانها و دندانها را جدا میکند تا خون را به حالت قلیایی برگرداند. چنین دفع کلسیمی در بلند مدت سبب نرمی و سپس پوکی استخوانها میشود. امروزه علم ثابت کرده است که پرخاشگری اخلاقی بخاطر اسیدی شدن خون روی میدهد. وقتی به بازار میرویم میبینیم که به بهانه امگاسه، جان ماهی را گرفته اند، به بهانه آهن، جگر گوسفند را دریده اند، به بهانه کلسیم، شیر گوساله وشتر را ربوده اند، به بهانه پروتئین، ماهیچه های گاو را چاقو زده اند، به بهانه ویتامین، مرغ را به سیخ کشیده اند و به بهانه رنگ سرخ، غذاها را با روغن میسوزانند. ما این همه گناهان را با نامهای بیوشیمیایی میکنیم و هزارجور سم و کثافت و انگل و باکتری و ویروس و آشغال سوخته را داخل بدنمان میکنیم و و وقتی مریض شدیم، فیلسوف میشویم و با مغز معیوب مان، درباره وجود یا عدم عدالت الهی، شروع به تئوری پردازی میکنیم. حالا درباره خوراکهای گیاهی توضیح میدهیم که بدبختانه آنها نیز توسط حرارت اجاقهای گازی و برقی با عملیات پخت در بیش از نصف دمای جوش آب به مواد سوخته تبدیل میشوند. نان برشته و مواد سوخته در غذاها به رنگهای زرد، طلایی، قهوه ای ، سرخ و مشکی قابل شناسایی با چشم میباشد. البته مواد برشته همرنگ را بخاطر اینکه همرنگ غذای اصلی است نمیتوان تمیز داد. از مواد برشته رنگی میشود به ته دیگ قابلمه، برشتگی انواع نانها، پخته شدن حبوبات آش و سوختگی سبزی کوکو در روغن و کباب گوسفند و مرغ پخته شده، یا پیاز سرخ شده و شیرینی های طلایی رنگ شده اشاره نمود. مواد سوخته که به رنگ مشکی و حتی قهوه ای باشند، خوراک گیاهی را به شدت زیادی مسموم میکند. بدن ما این مواد برشته سرخ و سوخته را به ترتیب به زیر پوست سر و چهره، سپس کمر و سینه و بعد پاها و دستها و یا آلت تناسلی اخراج و تبعید میکند تا رگها خالی مانده بتوانند خونرسانی بکنند که شما آنها را جوش قرمز مینامید. در چندین روز بعد چنانچه جسم فرصتی برای تخلیه آنها پیدا بکند پس از فراخوانی از سطح پوست به دستگاه گوارش، به صورت خلط زرد یا قهوه ای رنگ به دهان شما بالا میاورد که باید آن را تف بکنید. این بیرون ریزی با واکنش هایی مانند عطسه، سرفه، تب و سردرد یا آبریزش همراه است و نیاکان ما خیال میکردند که میکروبها و سرما یا گرمای هوا است که در آنها این واکنش ها را ایجاد میکند و به اصطلاح خودشان میگفتند سرما خوردم ! زیرا تغییرات درجه دمای باد در ذوب مواد برشته موثر و مفید میباشد. آنها به جاهایی میرفتند پر از مریض ! که نامش بیمارستان بود و تحت نظر افرادی سفید پوش به بلعیدن قرص و کپسول تشویق میشدند.
سفید پوشهای بیچاره ای که پزشک نام داشتند وقتی میدیدند که مریضها داغ شدند و خیلی تب کردند، ظالمانه با زدن آمپول های دردناک به آنجای مردم کوشش میکردند تا آنها را تسکین دهند چون که از چرخ و فلک زدن مواد برشته و سوخته به رنگ سرخ و مشکی داخل خون مریض هایشان بی خبر بودند. حالا کی و چطور واردات این مواد سوخته تیره رنگ انجام شده بوده نسل آنها نمیدانست !
اما ما امروزه میدانیم که مردمان نسل های قبلی تنور نانوایی و اجاقهایی گازی و برقی خانگی به صورت ملی ! بلکه بین المللی !! تولید میکردند که با آنها بتوانند خوراکهایشان را آنقدر بسوزانند تا سطح آن خوراکها پر از خاکسترهای تیره رنگ خوشگل بشود !!!.

ولی جسم هرگز نان برشته قهوه ای و کوکو سبزی سوخته سیاه و ته دیگ برشته و هر تفاله غذایی پخته سوخته که خاکستر شده را نمیتواند بجای غذا قبول بکند بلکه آن خاکستر بر آمده از غذاهای جوشیده و سوخته را سم به حساب آورده و تلاش میکند تا از بدن خارج بکند.
پختن توسط اجاق گازهای لعنتی، آنزیمهای گیاهی را نابود میکند، ویتامین ها را میسوزاند، طوری که از سلولهای غذاهای گیاهی تنها کربنی بدون مواد معدنی مینرالها باقی میماند. عملیات پختن بر روی غذاهای حیوانی هم سبب آزاد شدن ماده بنفش یا آبی رنگ به نام دیگوکسین که شبیه نفت است میشود.
از آنجا که مواد برشته ناشی از طبخ و پختن خوراک های گیاهی مانند کثافت های گندیده ناشی شده از خوراکهای حیوانی برگرفته از لاشه متعفن جنازه گاو و مردار خونین گوسفند، چسبنده نیستند، بیرون ریزی آنها برای جسم آسانتر است.
آگاه باشید که تغذیه ما در طول این چند هزار سال تاریخ بشریت به طور اساسی غلط بوده است و نباید با بردن نام پیامبران چوپان و بهانه جویی از اینکه امامان ما، نان پزی و شیر دوشی میکردند و با توصیف تناولهای غذایی پیشوایان دینی و یادآوری اعتیاد پدرانمان به دودهای سیگار و قلیان، غلط بودن مصرف مردار حیوانات را کار درست پنداشت !! و خیالات کرد که اجداد ما مریض نمیشدند !!!
جالب آنست که عمر ما انسانها حدود 250 تا 350سال است و شما باید هر روز سیگار و گوشت و غذای پخته و شیر مصرف کنید تا قبل از 50سالگی به آغوش مرگ بروید !
چون اگر معتاد به اینجور چیزها نباشید و هر ماه برگه های دفترچه تامین اجتماعی تان توسط مطب ها، سیاه نشود به بالای 100سالگی میرسید. توضیح بیشتر آنستکه برای جسم دهها سال طول میکشد تا کثافات گوشتی را خارج بکند در حالی که خارج کردن خاکستر سرخ و سیاه غذاها، به بیشتر از چندین ماه نیاز ندارد. برخی از دواهای مدرن و خوراک های سوپرمارکتی از قبیل کنسروها و بیسکویت ها هم مواد شیمیایی دارند که چون جسم از آنها متنفر است توی لثه ها زیر گلو یا جاهای دیگر متمرکزشان میکند تا وقتی فرصتی پیدا کرد بیرون بریزد.

لازم است بدانید که خوراکهای حیوانی و نان برشته و غذاهای شیمیایی سوپر مارکتها در بدن انسان، هزاران نوع اختلالات متضاد به وجود میاورند و سلولهای متخصص اعضای بدن را به سلولهای گرسنه، تنبل و ناتوان تبدیل میکنند. باکتری ها و ویروس ها تنها میتوانند بر سلولهای تنبل زائد غلبه بکنند که اگر شما "سنت های اجتماعی و مذهبی نظام خوراک پخته حیوانی و گازی امروزی" را بر اندازید و به "برنامه نوین پیشنهادی خوراک خام گیاهی و برقی" بپیوندید آنگاه خداوند به شما جسمی طبیعی با سلولهایی قدرتمند و متخصص خواهد داد جوری که هیچ میکروبی رخصت تکثیر و شجاعت آزار رسانی به دستگاههای بدنتان را نخواهد داشت. "برنامه خوراک خام گیاهی" بسیار پیشرفته بوده و محدودیت سنی ندارد. بهمین خاطر از کودکان گرفته تا بزرگسالان همگی میتوانند از فواید آن بهره مند بشوند. برای نوزادان بی دندان تازه متولد شده، میشود شیرهای گیاهی سویا و بادام داد یا اینکه آبمیوه ها را جایگزین هایی خوب و کافی به جای شیر مادر دانست. مثلا انگور مساوی است با شیر مادر !
تکرار میکنم: انگور مساویست با شیر مادر!!
چرا به جای شیر فاسد گاو به نوزادان خودمان، آب انگور و پرتقال و گوجه ندهیم؟ برای شیرخواران، حتی عصاره میوه ها از شیر مادر هم بهتر است. آهای مادرانی که در سینه هایتان، شیر ندارید تا به نوزادتان بدهید، با آبمیوه ها کودکانتان را تنومند بپرورانید... .
هیچ نوزادی به شیر مادر دیگر جانوران پستاندار جنگل، نیاز ندارد بلکه تنها با آب سبزیجات و آبمیوه ها میتواند استخوان بسازد و فربه شود و به رشد و بلوغ برسد. در برنامه خوراک خام، شما مختار هستید که از میوه ها و سبزیجات، خشکبار و مغزها و جوانه حبوبات و غلات به هر مقداری که دوست دارید و در هر موقعی که مایلید تناول بنمایید. زنان میتوانند با کنار گذاشتن اجاق گاز و مایکروفر به سلیقه خودشان با چرخ کردن، خرد کردن، برش زدن، پودر کردن، خشک کردن و با اضافه کردن روغن و نمک و چاشنی ها، سالادهایی قشنگ اختراع کنند.

شایان توجه است وقتی که عطسه میکنید یا آبریزش و سر درد دارید، شما از واکنشهای شدید درمانی ناراحت هستید ولی گلایه دارید که مریض شده اید. به هیچ وجهی بیمارستان نروید. چون وقتی چنین شد میتوانید جسم را تحت فرایند پاکسازی فوری قرار بدهید به این شیوه که از خوردن هر خوراکی، به مدت سه روز یا بیشتر خودداری بکنید و تنها آب و مایعات بنوشید و سپس برنامه آموزش خوراک خام گیاهی را آغاز بکنید. جسم است که درمان میکند و پزشک و داروها هیچ کاره اند بلکه خرابکارند.
همیشه این نکته خیلی مهم را بخاطر داشته باشید که پختن خوراک، سبب ریشه ای همگی بیماریهاست و داروی هر بیماری تنها میتواند خوراک خام گیاهی یعنی خوراک نسوخته نجوشیده نابرشته ! باشد. در نتیجه، دارو چیزی نیست جز همان خوراک خام گیاهی !!
بدن شما در این سه روز گرسنگی ! با خیال راحت، خاکستر خوراکهای پخته را از مویرگهای خون خارج میکند و شما بهبودی خوبی پیدا میکنید. تاسف آور است که حتی پرسوادترین پزشکان هم در مصاحبه های رادیویی تلویزیونی استدلال میاورند که همه مشاغل برای سلامتی خطرآفرین هستند زیرا به گمانشان چند عضله تحرک دارند و بقیه ندارند و واسه مردم گمانه زنی میکنند که بیماریهای شایع امروزی پیامد آلودگی هوا و پشت میز نشینی یا ورزش نکردن است !!!.
نادانی این پزشکان پرسواد ! از موضوع تغذیه آنقدر زیاد است که قدرت تشخیص و تفهیم سمی بودن شیر و نان و آبگوشت را ندارند و برای ورزشکاران کتاب مینویسند و تخم مرغ تجویز میکنند. ورزشکاران بیخبر بدبخت هم آنقدر سیب زمینی پخته و تخم مرغ و همبرگر و کالباس و سوسیس میخورند که جسمشان زودی فرسوده بلکه منفجر میشود و پیر و کچل میشوند. در وضعیت فاسد تغذیه ای جامعه خوراک پخته گوشتخوار سیاره زمین، ما چه ورزشکار باشیم یا نباشیم، به هر حال، جان سالم بدر نخواهیم برد... .

امروزه همه کشورهای جهان تحت سیاستهای سلامتی، سالانه میلیونها دلار بودجه برای گسترش فناوریهای پزشکی به منظور ریشه کن سازی بیماری ها انجام میدهند و متاسفانه همیشه هم دچار بحرانهای اقتصادی هستند. بخاطر "رافود وگان" نبودن جامعه های خوراک پخته گوشتخوار کنونی، وضعیت رفاه و اقتصادی کشورها چنان افتضاح شده است که جوانان، اخلاق را رها میکنند تا برای داشتن مسکن و پول ازدواج، دست به دامن دزدی، قتل، جرم خیابانی و جنایت های خانوادگی شوند اینطوری است که صفحات حوادث روزنامه ها از داستانهایش هر روز پر میشود. از طرف دیگر پزشکان و بقیه اقشار جامعه هم نمیدانند که تمامی بیماری های عجیب و لاعلاج میان ما انسانها بخاطر مصارف خوراک حیوانی و واردات مواد سوخته میباشد اینطورست که بخاطر جهالت فراگیر کنونی، هرکسی تقصیر را به گردن میکروبها میاندازند. ولی باید دقت کرد که هیچ کدام از این صنعت های پزشکی و روشهای تشخیص به بدن ما کمک نمیکند و تا جسم یک بیمار با شکیبایی و صبر، این کثافات و سوخته ها را به بیرون از خودش انتقال ندهد روند رشد امراض در دهه های بعدی عمر به گونه های بدتری ادامه مییابد. شوربختی اینجاست که هیچ کدام از فناوریهای گرانقیمت پزشکی قادر نیست تا مویرگها را از مواد سوخته خالی بکند مگر تصمیم قاطعانه خود بیمار به نخوردن مواد سوخته ! و نپختن خوراکهای گیاهی ! به همین خاطر ما به سیاست گذاران مملکتمان تذکر میدهیم که تمام این پولهایی که منحرفانه در فناوریهای پزشکی خرج میشوند، تلف شده و به باد رفته اند ! چون نمیتوانند به هدف درمان نایل بشوند... . اقتصاددانان باید بدانند که این افتضاح ترین گردش مالی کلان در اقتصاد یک کشور است که میلیاردها تومان پول و میلیونها ساعت زمان مردم، بخاطر وجود منحوس صنایع پخت و پز به نابودی کشانده میشوند و جنگ و تبعات بحرانی انقلابی بجا میگذارند. بهترین راه همین است که شما در هر شغل یا جایگاهی که قرار دارید از توسعه برنامه خوراک خام گیاهی در شهرستان خودتان حمایت بکنید. قابل یادآوری است که بیمار پس از درمان خودش در این برنامه آموزشی بنا به انگیزه ای که دارد تغذیه خودش را هر اندازه بتواند از 80 تا 95درصد یا 100درصد به این برنامه نزدیک میکند تا همیشه از بیماریها مصون بماند.
جهت مشارکت و توسعه فرهنگ وگان در ایران و کشورهای دیگر، استفاده از نظریه پردازیها و مطالب تحلیلی و آپلود فایلهای این بلاگ، در کتابها و سایتهای دیگر با حفظ حقوق مادی و معنوی نویسنده مجاز است و باید با هماهنگی انجام گیرد.

شما را مژده میدهم به اینکه کوشش تان برای تشکیل جامعه حیوانی‌فروگذار مردمسالار Vegan Democratic Society از طریق گذار از ساختار غلط"فرد سالاری، فناوری پزشکی، خوراک پخته، نان برشته، گوشت خوار" به ساختار درست "مردم سالاری، روزه آب، خوراک خام، نان پساب، گیاه خوار" (فاستینگ رافود وگان دموکراتیک)، همگی معضلات اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی کشور را حل خواهد نمود.


شاد کام و آینده ساز باشید.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
کادر راست وبلاگ
......................

پارسی طب

..................... ....................... دانلود ....................... ....................... .......................
.......................
.......................

.......................

.

.......................
.......................
.......................
.......................
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ..................... ..................... ......................
...................... ...................... ...................... ......................
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic