وجتاریانیسم {گیاهخوارخواهی}
تشكیل کشورهای حیوانی فرو گذار "روزه آب خوراك خام کشاورز مردم سالار" در مقابل فن شناس پزشکی اجاق پخت ساز دام پرور فرد سالار 
برای جستجوی مطلب در اینجا بنویسید
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
برچسب مطالب
نیاز خواننده
لینک وجتاریان فارسی ایرانی
.
نویسندگان
ادامه تحصیل در ایران
ادامه تحصیل به زبان خارجی
کودک و نوجوان ایران
علوم روحی و برونفکنی
دانشنامه کلید دانش
لینک دوستان
همه لینکها
هنگامی که شخصی، کارت ملی و یا شناسنامه یا گواهینامه از خودش را گم میکند، به گرفتاری میافتد. وقتی این کارتها را دیگران پیدا میکنند حتی حوصله انداختن این کارتها را به صندوق پست را ندارند و به هرحال، مالک کارت به گرفتاری و هزینه خواهد افتاد و این درحالی است که یابنده کارت وقتی میخواهد با مالک کارت، تماس بگیرد و بگوید که کارت شما اینجاست نمیتواند اطلاعاتی از تماس با او را پیدا بکند. به این ترتیب باید هر کسی که کارت هویتی را دارد، بر روی آن با یک ماژیک رنگی، شماره موبایل و یا منزل خودش را بنویسید و چسبی رویش بزند و البته باید هر سازمانی که کارت هویتی را صادر میکند، بر روی این کارتها، قسمت کوچکی را برای شماره تماس از دارنده کارت را درج نماید و آن را خالی بگذارد تا دارنده کارت، آن قسمت را به دلخواه پر بکند. راه حل این مشکل، میتواند به همین سادگی باشد و از بسیاری از هزینه ها و رفت و آمدها جلوگیری بکند.

بنابر این؛ روی هر کارت هویتی مانند شناسنامه و ملی و گواهینامه و ماشین و غیره میتوانید شماره تلفن از خودتان را بنویسید تا هنگامی که یابنده کارت میخواهد کمکی بکند، بتواند به شما یک پیامک بفرستد یا با شما تماس بگیرد و بگوید که کارت شما پیش او است تا برای گرفتن آن به جای او بروید.

این کار خوب باید تبدیل به رسم و سنت بشود تا سرپرست هر خانواده به اعضای خانه یاد بدهد که بر روی کارتهایشان، شماره تماس از خودشان را درج نمایند یا اینکه سازمانها، همیشه هنگام چاپ کارتها، یک جای خالی برای شماره تماس را به طور اضافی درج نمایند.

شماره تماس خودتان را روی کارت ملی و شناسنامه بنویسید
طبقه بندی: گوناگون،
برچسب ها: نقشه بازرگانی،
[ 1394/01/11 ] [ 11:08 ] [ حمید ناظمی ]
Knowledge of other views, with grading method


Download Article in English and Persian for Print

A simple map of the planet's governments combined. Read it and report it to US officials and Let us discuss it in a meeting and Take it to the TV debate. Map is this: US election must leave the country and should becomes of the universe. So that all people of the earth can be effective for this election. Therefore, all national houses of continental countries must have a hundred peas And give each USA candidate how much they want to value candidates. Then report the number of peas for each candidate collected by the US officials. this is to make obvious that the Earth's orientation relative to USA election officials. In fact: The USA should not be bullying or he might have said that if force, then all people of the earth should be his nationality and have right to vote for USA election. Peas are numbers or scores for measuring that they are used for the purpose of voting.

Knowledge and awareness of other views, a simple method to form a world government
The world today is like a village, in every street of this village, a neighborhood built between them, holds elections. The village mayor or reeve or sheriff, accustomed to force all other and still has not learned that if other street itself, held elections, he does not have right to bully other roads, or if he says force and intervene, should all the people in her village can influence election of mayor in his street, to ask their profit.
In other words, USA should not intervene and should not claim to be presiding over the Earth, or if such claims, shall be to all people of the earth to cooperate and to give up on elections of America, to participate and contribute.
America should give other countries the right to contribute in his election.
To form a WORLD GOVERNMENT, America must respect the views of the rest of the world and Ask them about USA presidential election, and their decision about it.
Now, GRADING METHOD, which is very easy and can be done, for you, we may have to run it.
America's presidential elections held every four years and the National Assembly or Parliament in each country on the continents of earth, has the right to America's presidential candidates scoring.
•    Each country's score will be 100 percent of the score, any amount that it wants to give to each candidate of USA.
•    Each country's score will be 100 and may the percentage score to each candidate who wants to give any amount he wants.
•    Each country has 100 score and can give any candidate any amount it want to USA’s candidate.
•    Each country has 100 pea and can give any candidate of USA, any amount of pea, it want.
Then lists grades, three months before the day of voting in presidential elections of America will be sent to pick them up the list of scores of each candidate to collect and write the result gatherings.
Three months before the general election in America, the country's authorities are obliged to all the people of America and the world, the official said scores of all candidates could do to the people of America seriously, knowing more about the tastes of rest of the world and learn more about the compatibility and benefits of each candidate for the rest of the world, and have a better understanding of the political orientation of the rest of the world and be aware that public opinion in other countries want what candidates for America.
So the decision will be a better choice in elections. This method helps America that other countries in the world, will know it, a main Center for the decision.
There are Less than 200 countries in the continents of the world. So there is about 200 National Assembly or Parliament on our planet. The Parliament of any Countries of continents, after consultation between their representatives about presidential candidates of America, has the right and has the power to say the views and opinions through scoring of their country's parliament. They have 100 number=score=points to whichever candidate they want and for whatever amount they wish, will be numerical.
For example, they give candidate A, 20 score and they give candidate B, 50 number and they give candidate C, 30 score, that their sum is 100. Then its list includes A = 20 and B = 50 and C = 30 written on paper and then sent to America.
They sent to America and official of America just read these scores for people. And of course this reading, make better for America's intellectual growth.
This is essential task for the government of America to the scores to publish in all newspapers to be seen .this way help America, to encourage other world's countries of continents to cooperate and go along with him, and to strengthen their mind on something that President of America is responsible for managing all the earth.
Any country that wants to influence the election of America should prepare this form by its
Parliament and send grade list to America while it is holding presidential election. Countries that have not sent, they are loss, because there was no collaboration, and because they did not use their own opinion about the presidential candidates of America, they will regret later.
So, after a while of this method, all countries, want and like to do to influence the election of America. This method helps America's hegemony better on other countries.
OK, now we think that all lists have been prepared. What to do next?
We look for person A to see from which country they give him what amount. For example from Iran, they give 80 and from North Korea, they gave him 90 score, and from France, number 50, and from India, India given him 60 scores or number.
now we look for person B and we see in lists that from Iran, it gives person B, number 20 and North Korea given him 10 scores, and France gives him 40 and India gives him 30.
We look at the list to see candidate C's Scores. Now For Candidate C, we look at the lists, to see from which country, person C has given grades.
For example, from Iran, not numerically as 100 points, because finished. And from North Korea, will
not be numerical, because the 100 score all Finished but from France, 10 score we have and from India, 10 score we have been given. This story continues, for the rest of the scores of the countries on the world.
Therefore, when we check list, we see lines bottom. So we have:
Person A = 80 + 90 + 50 + 60 = 280
Person B = 20 + 10 + 40 + 30 = 100
Person C = 0  +  0  + 10  +10 =  20
And we can make a table for scores to see what candidate, what amount he has.
 Table of Views of Countries of Continents for America Election

Other USA Candidates    Person C    Person B    Person A    Countries of Continents
100    ---    20    80    IRAN
100    ---    10    90    North Korea
100    10    40    50    France
100    10    30    60    India
100    ?    ?    ?    Other
---    20    100    280    Sum Total
---    worst    Good    Best    View or Result
Now we have our table and we publish these results in all newspapers in all countries of all continents. Then we want from people of America, according to this chart, go to the polls and opinion writing and voting, and choose their own president.
Although rest of the countries of earth is just feedback their opinion, but they feel that they have participated in the electoral process of America. It means other countries of earth feel they are part of America land. And they will think and they will accept America as a Capital for Planet Earth.
It is clear that the candidate’s scores table has no legal effect on the Presidential election of America, but Just to work the rest of the world and get to know their tastes and improving in America's elections.
But if you spread and continue and develop this method, and complete for next decade for presidential elections, soon it will give you an International Governance.
We would like you to apply for 2016 the same way and do touch a new experience. Do with to all the peoples of the continents of the world, this method and tell them, they have right to tell opinion about the election of America, through their Parliament. They tell America and the candidates of America, their score they give them.
Do not forget, the grades given, has no legal consequences and serious impact on America's electoral process because only people in America should go to the polls to vote. But you know, Secret is, in future you can do to make the law and regulations and fill out this method and amend this way to make a unique global government, replacing all existing governments. Then economies of all countries could do better.
Please Read this plan for People of America to do it for people of world
Thanks for attention.

Knowledge_of_other_views.zip

یک نقشه ساده برای ترکیب حکومتهای کره زمین تهیه شده است. آن را بخوانید و آن را به مقامات آمریکا گزارش بدهید و آن را در یک جلسه به گفتگو بگذارید و  آن را به تلویزیون به مناظره ببرید. نقشه این است: انتخابات آمریکا باید از حالت کشوری خارج شود و به حالت جهانی درآید. طوری که همه مردم کره زمین بتوانند بر این انتخابات موثر باشند. بنابر این همه مجلسهای ملی در کشورهای قارهها باید صد نخود داشته باشند و به هر کاندیدای آمریکا که دلشان میخواهد از این صد نخود، تعدادی بدهند. سپس گزارش تعداد نخودها برای هر کاندیدا توسط آمریکا جمع آوری میشود تا آشکار شود که جهتگیری مردمان کره زمین نسبت به انتخابات آمریکا چیست؟ در واقع: آمریکا نباید زورگویی بکند یا اینکه اگر زور میگوید باید همه مردم کره زمین، در تابعیت او و دارای حق رأی از او باشند. نخودها همان شمارههای اندازه گیری هستند که برای هدف نظرخواهی استفاده میشود.
طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: نقشه بازرگانی،
[ 1393/09/20 ] [ 20:11 ] [ حمید ناظمی ]
روزنامه نگاران در جامعه دام پرور مردم سالار، همیشه خبرهایی از نیاز انسان به کلسیم،‌ شیوع بیماری پوکی استخوان، و خطر کمتر شدن مصرف شیر و لبنیات می نویسند. آنها از دولت یا نهادها میخواهند که برای فروش شیر و شیرآوردهای جانوران مساعدت بکنند. اگر آنها زورشان برسد، دایناسورها را هم زنده میکنند و پستانشان را می مکند! آیا این روزنامه نگارها تا حالا از خودشان پرسیده اند که چرا همان گاو و گوسفند به این همه کلسیم و پروتئین نیاز ندارند؟ آیا حاضر شده اند برای بهتر کردن زندگی گوسفندها، شیر زنان انسان را بدوشند و پنیر کنند و به آنها بدهند؟ آیا ندیده اند که هزاران جانوران جنگل از کرم خاکی گرفته تا زرافه و پلنگ هیچ کدام به کلسیم شیر گاو و گوسفند نیاز ندارند؟ آیا تلاش کرده اند ثابت کنند که شیوع بیماری پوکی استخوان در پی نرسیدن کلسیم شیر است؟ آیا حاضر میشوند گوجه فرنگی و سیب را بجای شیر چند عدد پستاندار به انسان به عنوان منبع کلسیم معرفی بکنند یا چون این کار برای شرکتهای تولید لبنیات جانوری، سود مالی و تبلیغات ندارد‌ باید از آن صرف نظر کرد؟

روزنامه نگاران در جامعه گیاه خوار مردم سالار، باید همین فریب ها و حربه ها را برای شیرآوردهای گیاهی بکار برند. آنها باید ذهن خالی مردم را از کلسیم و مواد مغذی موجود در لبنیات گیاهی سویا، پر بکنند. آنها باید بر علیه شیر جانوران مطلب بنویسند. آنها باید حرفهایی بزنند و روشهایی پیدا کنند که کارخانه های تولید بستنی حیوانی، ماست و پنیر حیوانی، شیر و تخم مرغ و هرچه از این قبیل است، مجبور به تعطیل کردن شرکت یا عوض کردن محصول شرکت بشوند. آنها باید پزشکان گیاهخوار و گوشتخوار را بارها مقابل هم قرار بدهند و به مناظره وادار بکنند. چنین مناظره هایی تجربه پزشک گیاهخوار را بالا برده و واهمه او را پایین میاورد و همچنین پزشک گوشتخوار را هم تا اندکی متوجه اشتباهات تغذیه اش میکند. آنها باید دولتمردان را برای تشکیل جامعه ای بدون دامپروری تشویق نمایند.


عکس شیر در قابلمه
طبقه بندی: گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: نقشه بازرگانی،
[ 1393/05/10 ] [ 15:55 ] [ حمید ناظمی ]
نقشه بازرگانی: نوشتن صدها مقاله برای گیاهخواری با بررسی آرشیو روزنامه ها

اگر به آرشیو روزنامه هایی که در سالهای اخیر نوشته شده است سری بزنیم، میتوانیم خبرهایی زیادی از شیوع بیماریها و یا تشویق مردم به مصرف شیر و تخم مرغ و آشپزی حیوانی پیدا بکنیم. هنگامی که میخواهیم مقاله ای از ذهن خودمان بنویسیم، نمیتوانیم مطلبی با ارزش تهیه کنیم، چون سالها در جامعه ای زندگی کرده ایم که خروج از تاریکی های آن برایمان آسان نیست. به علاوه توانایی دیدنی که روزنامه نگارهای گذشته داشته اند را نداریم. پس به این دلیل و هر دلیلی دیگر‌، راهگشای مقاله نویسی برای گیاهخواری، بررسی کردن تمامی آرشیوهای روزنامه ها در صفحات سلامتی و یا همه صفحات آنها است. در این بررسی ما سراغ مقالات و خبرهای مختلفی که نوشته شده میرویم. آنها را میخوانیم. واژه بکنید را نکنید، واژه افزایش را به کاهش، واژه مصرف را به عدم مصرف، و غیره از این دست را به هم تبدیل میکنیم. زیرا آن نویسندگان، از طرفی به آمارها دسترسی داشتند و از طرفی دوباره همان الگوی مصرف خوراک پخته سوخته حیوانی را تجویز میکردند. حالا ما میتوانیم مقالات آنها را با دقت ورزی بخوانیم و بازنویسی بکنیم. آنطور که مقاله ای مناسب برای ترویج گیاهخواری بشود نوشت. با این وصف ما توانسته ایم هم تجربه و اطلاعات خودمان را زیاد بکنیم و هم اینکه صدها مقاله ارزشمند برای انتشار را فراهم بیاوریم.

دستوری به همگان: آرشیو همه روزنامه ها را تا یکصد سال گذشته بررسی کن

و مقالاتش را برای تشکیل جامعه گیاه خوار مردم سالار در آینده ویرایش کن

 نمونه از این تمرین را که من انجام داده ام از روزنامه خراسان یکشنبه 22تیر 1393 صفحه 5 پرونده روز به نام مصرف شیر وضعیت قرمز، که آن را با ویرایش به مقاله وضعیت قرمز در مصرف شیر حیوانی تبدیل کردم.

مثال: http://myvegetarianism.mihanblog.com/post/1083طبقه بندی: گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: نقشه بازرگانی،
[ 1393/05/10 ] [ 15:50 ] [ حمید ناظمی ]
از طریق قانونگذاری یا روشهای دیگر باید همه کسانی که مقطع دکتری در همه رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و اسلامی و ریاضی و مهندسی را گذرانده اند، مجبور و وادار بشوند تا سه کتاب روزه آب، فواید گیاهخواری و خام خواری را بخوانند. این کار مهم میتواند از طریق اجبار قانونی توسط مجلس انجام شود یا از طریق تشویق استادهای دانشگاه به دانشجو کوشش شود. به هر حال رساندن کتاب چاپ شده بدون امتحان گرفتن یا با برگزاری امتحان سودمندی خواهد داشت.

متاسفانه تا کسی به دانش بالایی در علوم مثلا تا مقطع کارشناسی ارشد و داکتری نرسیده باشد، امکان اینکه بتواند یا بخواهد معارف وگان را درک بکند، برای او کمتر شدنی است. پس نمیتوان از کسانیکه کمتر از این درس خوانده باشند، انتظار فهم موضوع وگان را داشت. بهمین خاطر پیشنهاد ما اینست که راههایی را برای وادار کردن تمام کسانی که این مقطع تحصیلی را میگذرانند، پیدا بکنیم تا آنها را وادار کنیم که از علوم گیاهخواری مطالعه داشته باشند.

سه فاکتور سبب ورود اشخاص به گیاهخواری میشود. 1- مذهبی بودن 2- مقطع دکتری داشتن 3- مریض بودن.

مراجعه شود به مقاله دکترین وگان دموکراسی


طبقه بندی: مقالات تحلیلی فلسفی و پژوهش‌های علمی تکنیکی،
برچسب ها: نقشه بازرگانی،
[ 1393/05/10 ] [ 15:40 ] [ حمید ناظمی ]
نقشه بازرگانی: وادار کردن نمایندگان مجلسهای ملی کشورها به گیاهخواری

ما نمیتوانیم مردم ساده لوح بی سواد همرنگ طلب را به گیاهخواری وادار بکنیم. آنها نمیخواهند بخاطر گیاهخوار شدن رسوای جماعت بشوند. آنها تحصیلات زیادی هم که نکرده اند تا بد و خوب غذاها را بشناسند. آنها زودباور هستند طوری که فریب خاصیت شماری تبلیغات کارخانه های تولیدی مواد غذایی را میخورند.

اما میتوانیم مردم با کیاست، فرهیختگان دانشگاهی و ناهمرنگ با اجتماعات را به گیاهخواری وادار بکنیم. پس بخش خیلی کوچک و مناسب تر از آنها را که تاثیرگذارتر بر جامعه هستند را در دیدگان خودمان میاوریم. این بخش همان هیئت دولت، سیاست ورزان و نمایندگان مجالس شورای شهر و ملی و سنا هستند. بازهم کارمان را ساده تر میکنیم. ما روی همین چند صدتا نماینده منتخب مجلس شورا و وزرای رئیس جمهور و خود او کار میکنیم. ما با رساندن کتابها و فیلمهای گیاهخواری و برگزاری همایش و کارگاه آموزشی، به آنها یاری می رسانیم تا در طول دوره ای که فعالیت سیاسی دارند با گیاهخواری هم آشنا بشوند. ما با خانواده های آنها گفتگو میکنیم که آشپزی گیاهی را بر حیوانی ترجیح بدهند. ما باید و باید برنامه هایی را طراحی بکنیم که موجب شود تا بتوانیم با تمرکز بر همین جمعیت اندک، آنها را گیاهخوار کرده و همین رشد اخلاقی آنها سبب می شود تا آنها هم از مجال های سیاسی و فرصت های اجتماعی برای تغییرات وگان در جامعه استفاده بکنند.

هنگامی که ما نتوانیم چنین کار کوچکی را به درستی انجام بدهیم چطور میخواهیم که میلیونها جمعیت کشورها را به گیاهخوارشدگی دعوت بکنیم. بنابراین تنها باید روی همین جمعیت های کوچک منتخب مردم که در پایتخت ها گردهم آمده اند، تمرکز آموزشی بکنیم.

اگر ما جامعه وگان دموکراتیک را میخواهیم که کاری سخت شدنی می باشد، پس باید که برنامه های حیله گرانه و حرفه ای خوبی برای گیاهخوار کردن نمایندگان منتخب مردم ابداع بکنیم. بنابراین دستوری که میتوان به همه کوشندگان وگان در کشورها داد آنست که به سراغ گیاهخوار کردن اجباری و زورکی نمایندگان مجلس آن کشورها بروید.با این زیرکی میتوانیم بر جمعیتی کوچک تمرکز بکنیم و از طریق همان جمعیت کوچک، اجتماعات میلیونی را تغییر بدهیم و ساختار غلط جامعه ها را عوض بکنیم.


باید و باید بر روی آموزش گیاهخواری به نمایندگان مجالس کشورهای جهان تمرکز کرد
طبقه بندی: گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: نقشه بازرگانی،
[ 1393/03/24 ] [ 14:13 ] [ حمید ناظمی ]
نقشه بازرگانی: نوشتن دعوت نامه به بزرگان کشور برای حیوانیفروگذار شدن

هیچ کسی وگان نمیشود مگر آنکه در مقطع دکترا تحصیل کرده باشد. یعنی نابغه و نخبه باشد و البته دردکشیده از بیماریها یا ناملایمات زندگی  باشد. مذهبی و اعتقاد به خدا هم لازم است چون بی اعتقادها حق پذیری ندارند. اینها را میتوان به گیاهخوار شدن دعوت کرد و بقیه مردم، کاهلانی بهانه تراش هستند که آیین شان، آنها را "سوخته پسند کشتار روا" نگه داشته است.

من که هرگاه بزرگی را می بینم که سرش به تنش می ارزد، به او نامه ای می نویسم و از او می خواهم که گیاهخوار شدن را امتحان بکند. حالا به این نتیجه رسیده ام که او باید "روزه دار خوراک خام گیاهخوار" شدن را برگزیند. بهمین خاطر نامه جدیدی دارم به همه کس دارم که آن را بارها چاپ میکنم و هرجا توانم بکشد به آن دوست خفته میدهم که بداند و بیدار شود.

طبقه بندی: گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: نقشه بازرگانی،
[ 1393/03/24 ] [ 14:09 ] [ حمید ناظمی ]
گنجاندن مطالب روزه آب در کتاب درسی زیر دیپلم و دروس دانشگاه

از هنگامی که مولفان کتابهای درسی مدارس بفهمند که روزه درمانی نقشی ویژه در دموکراسی وگان دارد، از هنگامی که آنها درک بکنند که با تشویق جوانان به روزه آب درمانی میتوانند زمینه های برچیده شدن تکنولوژی های پزشکی را فراهم بکنند. از هنگامی آنها که از آموزاندن پرهیز با نوشیدن آب و نوشیدنی ها به دانش آموزان و دانشجویان واهمه نداشته باشند و بدون بیم و ترس، مطالبی را بنگارند. از هنگامی که برنامه روزه آب بر هرگونه برنامه پزشکی برتری اقتصادی و درمانی دارد. از هنگامی که آگاه شوند که کوچک کردن ابعاد اضافی جامعه به آموزش خوراک خام و گیاهخواری و روزه درمانی باز میگردد. از آن خوش هنگام که بینش مداری برایشان پدید آید، ما رویدادهای خوبی در جامعه خواهیم دید.
گنجاندن مطالب روزه آب در کتاب درسی زیر دیپلم و دروس دانشگاه لازم است


طبقه بندی: گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: نقشه بازرگانی،
[ 1393/03/12 ] [ 22:09 ] [ حمید ناظمی ]
قانون اساسی ایران را از اول تا آخر بخوانید، این قانون بلكه همه قانونهای اساسی دیگر کشورها به هیچ وجهی وگان نیست. دوباره میگویم كه قانونهای اساسی را اگر بررسی بكنیم، علاوه بر اینكه توزیع عادلانه قدرت را به طور عالی در بر ندارد، بلكه به كاهش یا حذف محصولات حیوانی هم نپرداخته است. اینجاست كه در می یابیم باید یك قانون اساسی رافود وگان دموكراتیك بسازیم. باید چنان قانون اساسی را بازنویسی بكنیم كه حذف محصولات حیوانی در سرلوحه و افتخارات آن باشد.


باید قانون اساسی را به وگان = حیوانیفروگذار بازنویسی كرد


عکس دانشجوی حقوق در کتابخانه
طبقه بندی: گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: نقشه بازرگانی،
[ 1392/10/1 ] [ 21:04 ] [ حمید ناظمی ]
جهت توسعه فرهنگ وگان، باید مولفان كتب زبان، كلمه وگان و كلمه رافود را در درسها بگنجانند طوری كه دانش آموز با این لغات آشنا بشود. حتی لازم است كه جستجوی گوگلی این دو لغت را در درسها به دانشجو تفهیم بكنند تا او از این طریق دارای یك دیدگاه حق پذیر بشود.

در سایت سوپریم ماستر تلویزیون، Supreme master TV میبینیم كه به تمامی زبانهای دنیا زیر نویسی فیلم انجام میدهد. برای كسانی كه آموزشگاه زبان دارند، پیشنهاد میكنیم كه فیلمهای این شبكه را دانلود كرده و در اختیار زبان آموزان قرار بدهند تا آنها از این فیلمها برای تمرین زبان استفاده بكنند. این زیرنویس ها به دانشجوی زبان آموز كمك میكند تا علاوه بر شنیدن و تصویر فیلم به زبان اصلی، به ترجمه آن، همراه با متن زبان اصلی دسترسی داشته باشند.

پس باید از این كانال برای اهداف زبان آموزی استفاده نمود كه البته هدف فرهنگی این كانال هم برآورده میشود.

www.suprememastertv.com

باید برای توسعه فرهنگ وگان، از فیلمهای
 تلویزیون سوپریم ماستر برای كلاسهای
آموزشگاه زبان استفاده نمود


عکس سالاد حیوانیفروگذار
طبقه بندی: گسترش فرهنگ حیوانی‌‌فروگذار و بیان مخالفت های گیاهخوارخواهی،
برچسب ها: نقشه بازرگانی،
[ 1392/10/1 ] [ 21:00 ] [ حمید ناظمی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

پایگاه گیاهخوار خواهی مردم سالار؛ مرکز دیدگاه پرداز میان کشوری دانشها و فنون

تعداد کل صفحات : 6 :: 1 2 3 4 5 6

* VEGETARIANism *
درباره وبلاگ

-------------------------
مرکز بین‌المللی نظریه‌پردازی
علوم و تکنولوژی
-------------------------

اینجانب، بنده خدا، کوشا هستم تا تجربیات گیاهخوارخواهی خود را به رایگان به شما هموطنان انتقال دهم. شکایت، انتقاد، پیشنهاد، و تبلیغ پذیرفته میشود.

جهت راهنمایی مردم و پشتیبانی از بیماران، زحمت بکشید و کدهای بنرهای تبلیغ فراهم آمده را در سایت خودتان بگنجانید یا لینک آنها را به مراجعان خودتان بدهید.

نسخه برداری از مطالب، تنها از مقالاتی مجاز میباشد که حداقل چهار سال از انتشار آن گذشته باشد چون مطالب گنجانده شده، همیشه در معرض ویرایش و اصلاح و تغییر و تبدیل و تکمیل هستند.

با گذاشتن نظر، خرابی هر لینک از مطالب را اعتراض بدهید تا آن را درست نماییم.

از تاریخ شهریور سال 1394 همه کتابهای وبلاگ به طور تمیز با صفحات وسط چین آماده چاپ شدند پس فایلهایی که در گذشته دانلود کردید را پاک نمایید و دوباره دانلود کنید.

مقاله های ارزشمند از تجربیات و تفسیرهای خودتان تهیه کنید و به ما ارسال نمایید تا آن را با خوشحالی با یا بدون نام شما به چاپ برسانیم. اگر از تجربیات خودتان عکس و فیلم گرفتید آن را در اختیار ما بگذارید تا به نسل بعدی منتقل بکنیم.

این سایت بر خلاف معمول دیگر سایتها، مخالف تخریب عکسها و جدولها و نمودارهای فراهم آمده از طریق گنجاندن تبلیغ و فخرفروشی بر روی آنها است و تصاویر تهیه شده را سالم و تمیز و بدون تبلیغ و نامنویسی در هر مطلب، نشان میدهد.


مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطف کنید نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خودتان را به طور علمی و دقیق و به فارسی بدون فینگلیش بنویسید و به طور کامل، تجربه خودتان را توضیح بدهید و حتما منبع و نشانی لازم و شماره تماس را برای مراجعه بگذارید. قبل از ارسال نظر، خودتان دیدگاهتان را بازبینی و ویرایش کنید.
2- نظراتی که شامل دروغ پردازی و زشت نویسی باشد، و بدگویی از مسئولین مملکت بکند یا توهین به مکاتب غرب و شرق بکند، با اهانت به اسلام، بی‌احترامی به دانشمندان، پست شمردن قومیت‌ها و باطل دیدن مذاهب، بدبینی به عقاید دیگران یا انتقام جویی و یا حسدورزی به بزرگان جامعه داشته باشد و یا میل به بداندیشی و سرنگونی آمریکا داشته باشد یا از دشمنی با قدرتهای برتر و نابودی کشورهای خاص منطقه و جهان حرف زده باشد، و یا اینکه مغایرت با حقوق بشر یا دیگر مقررات عمومی جهان داشته باشد و یا اینکه متضاد با قوانین محلی ایران و غیره باشد و یا مخالفت جدی با پیشرفت فلسفه بکند و یا دنبال جلوگیری از گسترش صنعت و رسانه باشد و یا برای ترویج مبارزه و جنگ نوشته شده باشد یا اینکه اسلام را مساوی توسعه افکار خشن و خطرناک جلوه بدهد و یا با شکوفایی افراد و احزاب و گروهکها مخالفت بکند و یا با آموزه‌های اخلاق مخالف باشد و برای رشد آزادی و ایجاد تکامل، مانع گذاشته باشد، هرگز منتشر نمی‌شوند.
3- از ارسال دیدگاههای نامرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متنهای طولانی خودداری نمایید.
4- از آنچه که در نظرات بیاید، برای تکمیل مطلب استفاده خواهد شد.
5- قبل از ارسال نظرتان، آن را بازبینی بکنید تا عیب نداشته باشد.
6- تبلیغات گذاشته شده در بخش نظردهی اگر مرتبط به مطلب نباشد حذف میشود.


.............................

نشانیهای مهم برای درمان بیماری:

الف) به طور اینترنتی تحت معالجات فارغ‌التحصیلان غذادرمانی پرفسور خرسند در سایت ایشان، فرم مشخصات بیمار جدید را پر نمایید تا روند درمان شما را پیگیری نمایند.

تلفن تماس خارج از کشور ایران 31.076.5879591 و 31.06.64272022
تلفن تماس داخل کشور ایران 98.09355593759 و 98.09174475469
سایت پرفسور خرسند www.khorsand.org

ب) به "انجمن و رستوران تغذیه طبیعی ایران" در تهران
به آدرس: بالاتر از میدان پونك، انتهای اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار، خیابان البرز، نبش كوچه ششم، پلاك 22 مراجعه کنید.
شماره تماس به انجمن با نام خانم حسینی:
تلفن تهران 02144804556
09121164728 یا 09194694257
سایت IranRawVegan.ir
اینستاگرام salamatmehrzamin
تلگرام khamgiahkhari

..............................

در اینجا میتوانید هرگونه مرض لاعلاج که شما را از درمانش ناامید کردند را بدون هزینه از طریق روش خوراك خام، شفا بدهید.

مهم: حتما از این انجمن درخواست بکنید تا پکیج مخصوصی از کتابهای مهم را برایتان به شهرستان پست بکند، چون متاسفانه از این کتابها در مغازه ها پیدا نمیشود.

شما برای تکمیل تحصیلات خودتان میتوانید با گرفتن پکیج از انجمن، به طوری غیر حضوری، دوره مهم آموزشی پژوهشی خودتان را در اینجا بگذرانند. بعلاوه شرکتهای مواد غذایی میتوانند از این "پکیج" برای نوآوریهای تولیدی صنایع غذایی خودشان استفاده ها بکنند چون دستورها و اطلاعات نایاب دارد. ماهانه توسط خانم حسینی، همایش ملی خوراک خام گیاه خواری به رایگان برگزار میشود که ورود به آن برای همه علاقه مندان آزاد است و از همه شهرستان های ایران به آنجا میایند و شما میتوانید شماره موبایلتان را به انجمن بدهید تا برایتان زمانش را پیامک بفرستند. اگر هم توفیق شرکت نیافتید فیلمهایش را درخواست بکنید.

...........................

توصیه من اینست که آن شهرستانی هایی که میخواهند فعال جدی گیاهخواری باشند باید مبالغی چند صدهزار تومانی و حتی بیشتر را برای خرید کتاب و فیلم آشپزی گیاهی از فروشگاه گوویندا درخواست بکنند تا برایشان پست بکند.

فروشگاه گیاهی گوویندا: تهران، خیابان پاسداران، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، روبروی پارک نیلوفر، پلاک 26
تلفن 22584621 و 22110618
سایت govinda-veg.com

انجمن گیاهخواران و رستوران آناندا: تهران، پاسداران، بهستان دهم، اختیاریه جنوبی، جنب مخابرات
تلفن : 22556767 ، 22551352
سایت ivegs.com

..........................

کسانی که دوست دارند تا مردم را به رایگان با خوراک خام، درمان بکنند میتوانند نشستهای خانگی، تشکیل بدهند. پس هرگز هزینه نتراشید و هرگز مغازه یا خانه را اجاره نکنید. بلکه مانند برگزاری جلسات قرآن و دعا که همسایه ها به دیدن یکدیگر میایند و کنار هم مینشینند، شما هم میتوانید میهمانان گیاهخوار را دعوت کنید تا در اتاقی از منزل شما، کنار یکدیگر بنشینند و درباره خوراک خام و طرز درمان بیماریها گفتگو بکنند.
هدف شما از برگزاری این جلسات، نباید تجارت کردن و پولدار شدن باشد. بلکه باید میهمانان را هر دو هفته به منزل خودتان دعوت بنمایید و هرکس مایل بود، تعدادی میوه و خشکبار و یا خوراک خام که نوآوری کرده است را با خودش به جلسه بیاورد و همگی آنها به رایگان، با یکدیگر گفتگو بکنند و مباحثه بکنند و همدیگر را یاری نمایند تا با همدلی و همکاری، خامگیاهخواری را ادامه بدهند.

..........................

از نیکوکاران و خیَرین محترم، خواهشمندیم که هزاران نسخه از کتاب خامخواری آوانسیان را به هزینه شخصی چاپ بکنند و در تمامی مسجدها و کتابخانه ها و مدرسه ها و دانشگاههای شهرهای کشور و گروه خودتان؛ به رایگان توزیع نمایند تا به امید خدا، انقلاب تغذیه پس از انقلاب اسلامی، شدنی و ممکن گردد. چون میلیونها دلار صرفه جویی در تبادلات مالی و سود پولی در هر کشور به وجود خواهد آمد که رقم زیادی است و آن پول که در راه خشنودی خدا و پیامبر و پیشوا و خدمت به مردم، خرج نشود بر روی زمین ماندگار نمیماند بلکه در انحرافات بزرگ و راههای بیهوده، تلف خواهد شد پس پولهایتان را برای خشنودی خدا خرج کنید تا ماندگار شود و نجات یابد.

..........................

باز هم برای هزارمین بار تکرار میکنیم که محصولات حیوانی و پختن خوراک و مصرف دارو، عامل اصلی همگی بیماری‌هاست و تا هنگامی که شما با این دو عامل اصلی مخالفت نکنید، به کار بردن دیگر توصیه های سلامتی، پیروزی مهمی برایتان نمیاورد. مخالفت با آشپزی حیوانی، باید مهمترین قدم و اولین گام شما باشد. پس از آن بقیه علوم پزشکی و توصیه های سلامتی به سلیقه‌ها و خوشایند شما بستگی دارد.

زین استخوان و آتش، تباه شوند خوراکها
گر تو نمیپسندی، تغییر ده خوراک را

سخن گرانبهای دکتر هاوزر: یک مثقال پیشگیری بهتر از یک خروار درمان است.
...........................

اگر برای مشاوره جهت گیاهخوار شدن با من میخواهید تماس بگیرید یا دنبال درمان قطعی با برنامه میوه خوار و برنامه خوراک خام و برنامه روزه آب هستید، نشانی: تهران. موبایل من 98.09353669432 میباشد و به طور تلفنی به رایگان پاسخ میدهم اما مراجعه حضوری امکان‌پذیر نیست.

لطفا پیام نگذارید چون اینترنت، وقت گیر است و من به پیام ها جواب نمیدهم.

...........................

حتما اگر اولین باری است که به این بلاگ مراجعه میکنید، پیشنهاد میکنم که "کتاب راهنمای خوراک خام" یعنی کتاب خامخواری آوانسیان را از قسمت بالای وبلاگ که نوشته "مهمترین کتابها" پیدا کرده، آن را چاپ کنید و مطالعه بفرمایید.

اگر نیازی فوری به درمان دارید، میتوانید با جستجو در فروشگاههای شهرتان، كتاب "خام‌خواری نویسنده آوانسیان" را پیدا كرده و با اجرای آن كتاب از ناراحتی هایتان خلاص بشوید.

...............................

ْاز گوگل برای جستجوی گیاهخواری استفاده فرمایید.

Google: Vegetarian

Google: Vegan

Google: Raw Food

Google: water/juice Fasting

Google: Vegan Bodybuilding

Google: Vegan Democracy

..................................

لطف کنید برای تبلیغ از زحمات این وبلاگ، بنرهای تهیه شده یا لینک اصلی را در سایت خود بگذارید سپس به ما اطلاع بدهید تا در اولین فرصت جبران کنیم.

.............................

We want to establish a community of "Fasting Raw Food Vegan liberal Social Democratic Republics" worldwide

ما استقرار جمهوری های فاستینگ رافود وگان لیبرال سوسیالیستی لائیک دموکراتیک کمونیستی یعنی "توده های روزه دار خوراک خام گیاه خوار آزادی خواه برابری جوی بیطرف مردم سالار " را در سرتاسر سیاره زمین واقع در منظومه شمسی درون كهكشان راه شیری خواستاریم !!!

-------------------------------

:-)

طرز گرفتن خوراک خام برای درمان بیماریها چنین است: {میوه + سبزی + سالاد + نوآوری}.

همه خوراکهای پخته شده با اجاق گاز مانند آش جوشیده و نان برشته و سرخ کردنیها به علاوه همه فرآوردههای حیوانی که با دامپروری فراهم میشوند مانند آبگوشت جانوران و آملیت تخم مرغان و شیرآوردهای پستانداران باید برای همیشه به طور جدی قدغن شده و کنار گذاشته شوند. رنجش در هر کدام از اندامهای جسم و دردهای موقتی، نشانه پاکسازی و بازسازی بافتها بوده که سبب بهبود بیماری شما میشود. پس باید در سختیهای آن، شکیبا بمانید و خدا را سپاس بگذارید تا پله‌های تندرستی را یکی پس از دیگری بالا بروید. رفتن به بیمارستان ممنوع است زیرا پرستاران آنجا، شما را از مصرف خوراک خام پشیمان میکنند و به شما خوراکهای پخته و داروهای سمی میدهند و پزشکان هم هزینه های گزاف از شما میخواهند. دقت کنید که مصرف تمام داروها باید در کمتر از دو هفته از شروع خوراک خام به طور همیشگی فراموش شود. مدت دوره از یک ماه تا سه ماه یا شش ماه و بیش از آن است. انجام آن را به روش خیلی ساده با خوردن میوه آغاز نمایید. مثلا برای صبحانه یک هندوانه کامل، برای ناهار نیم کیلو خرما و برای شام یک کاسه سالاد از گوجه و خیار را امتحان کنید و روزهای بعدی را متفاوت از امروز غذا بخورید. هرگز غذاهای حرارت دیده با تنورهای سنتی و صنعتی یا اجاق گاز منزل یا مایکرویو مانند آش جوشیده، نان برشته، ته دیگ قابلمه و مواد سوخته، شیرینی سرخ شده، شیر گاو و ماست و پنیر گوسفند و املت تخم مرغ و کله پاچه و آبگوشت و کباب و پلومرغ و همبرگر و قند سفید و غیره را نخورید. در مدت خامخواری، هر روز، شعار زیر را پیوسته تکرار نمایید.
شعار: پختنی نخورید، حیوانی نخورید، دارو نخورید، از خوراک خام گیاهی هر اندازه دوست دارید بخورید.

:-)

طرز گرفتن روزه آب برای درمان بیماری‌ها چنین است: {روزی هشت لیوان آب خالی + یک لیوان آبمیوه به اجبار}.

پیش از انجام روزه آب، باید به مدت یکماه از برنامه خوراک خام پیروی بکنید وگرنه نباید وارد روزه آب بشوید. سپس تصمیم میگیرید تا به مدت یک هفته یا یک ماه تا دو ماه از خوردن هر گونه مواد جامد خوراکی پرهیز نمایید. بنابراین، نه صبحانه و نه ناهار و نه شام خواهید داشت. در این مدت، روزی بیش از هشت لیوان آب می‌نوشید. علاوه بر آب خالی، باید هر روز به اجبار یک لیوان آبمیوه دلخواه مانند آب هندوانه، آب انار، آب انگور، آب پرتقال، آب سیب، آب هویج، آب عسل لیموترش، عرقیات یا چای یا آب سبزی و غیره را بنوشید. جسم شما پس از چندین بار احساس گرسنگی، شروع به سوزاندن چربیهای موجود در میان بافتها میکند و از آن موفع به بعد، گرسنگی تا پایان دوره مشاهده نمیشود. در این مدت، هر پنج روز، یکبار به توالت میروید تا سرگین سیاه رنگ قیر مانندی را خالی کنید. هر موقع که خلطی به گلو آوردید، آن را به بیرون تف بکنید چون نباید خلطها بلعیده گردند. بدانید خلط زرد و سرگین سیاه، همان آشغالهایی خطرناکی هستند که از ذوب شدن چربی‌ها و پاکسازی اندام‌های مسموم توسط جسم به بیرون راهنمایی میشوند. پس از پایان روزه آب، باید شروع به مصرف خوراک خام بکنید. برای انجام برنامه آسان روزه آب، ضروری است تا با یک پاسخگوی گیاهخوار تماس بگیرید و تحت نظر او شروع نمایید و هر جمعه، وزن خودتان را به او گزارش بدهید. در مدت روزه آب با خودتان پیوسته شعار زیر را تکرار کنید.
شعار: همه دردها نشانه بیرون ریزی مواد سمی است بنابراین به هیچ خوراکی مشتاق نباش و هر روز، بیش از دیروز بر روزه آب پایداری کن.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

توضیحات تئوریک سلامتی:

رنجش ها و مشکلات جسمی مردم یا بخاطر تصادفات بیرونی به وجود میایند، مانند تصادفهای خیابانی هنگام رانندگی یا بخاطر اختلالات درونی روی میدهند مانند مریضیهایی که تجربه میکنیم. تمامی امراض، که اختلالات درونی جسم ما میباشند، پیامدی از خطاهای خوراکی و اشتباهات غذایی بوده و با اصلاح تغذیه که به بازسازی خوراک روزانه بینجامد، بهبود واقعی پیدا میکنند.
بیماریهای صعب العلاج از قبیل امراض قلبی و عروقی ، چاقی مفرط، سرطان ها، رفلکس شدید معده و سرطان روده و ضعف دستگاه گوارش، واریس و التهاب ستون فقرات، زانو درد شدید، نفخ و گاز بدبو، عفونتهای رحم زنان و مثانه، دیسک کمر یا گردن، آرتروز، نقرس، استرامپل، آسم و گواتر، مشکلات پوستی و جوش و دمل، قند و چربی و فشار خون، آلرژیهای فصلی، اعتیادها، ضعف های جنسی مانند زودانزالی مردان و قاعدگی زیاد زنان، سیروز کبدی و ضعف کلیه و دیالیزی، سینوزیت مزمن، برونشیت مزمن، سل، حتی بیماریهای لاعلاجی مانند ایدز و هپاتیت و تومور مغزی و ام اس، (یعنی همانهایی که بهشان گفته شده بزودی میمیرند)، همچنین کمک به رفع افسردگی ها و تمایلات به خودکشی، پیری زودرس در جوانی، طاسی یا سفیدی موی سر، و غیره، که همگی این بیماریها توسط "برنامه آموزشی یکماهه تا چندماهه خوراک خام گیاهی" قابل درمان قطعی بدون عوارض جانبی میباشد. خوشبختانه انجام این برنامه شما را از هزینه های گزاف چند میلیون تومانی تکنولوژیکال برای درمان مریضیهایتان نجات میدهد.

"برنامه خوراک خام گیاهی" بر این فلسفه مبتنی است که تمامی بیماریهای جسمی و حتی روانی منشاء تغذیه دارند.
هرگاه سلولهای عضوی از جسم خاصیت ارتجاعی نداشته باشند و نتوانند وظایف خود را خوب انجام بدهند و علاوه بر آن در اثر گرسنگی شدید و مسمومیت زیاد بخاطر تمرکز آلودگی ها برای بیرون ریزی همین سموم و برطرف کردن گرسنگی خودشان دست به کوشش زیاد بزنند آن وقت است که ما به واکنشهای دردناکی مبتلا میشویم و میگوییم که مریض شده ایم.
به طور کلی خوراک ما به دو گونه گیاهی و حیوانی تقسیم میشود. خوراکهای حیوانی مانند انواع گوشتها، تخم مرغ ها و شیر و لبنیات، همگی آنها سمی هستند، و کثافت های چسبناکی دارند که در درون مویرگها و بافتهای عضلات و بیرون آن به صورت چربی تجمع پیدا میکند.
البته جسم انسان، اندکی چربی پاکیزه را برای مصرف بیش از یکماه گرسنگی نگه میدارد اما سموم ناشی از خوراکهای حیوانی که در مغازه های ساندویچ فروشی، فست فودها، قصابی ها و رستورانها به فروش میروند به وزن ده ها کیلوگرم در بدن به این چربی پاکیزه ضمیمه میشود. بدن ما کثافت های چسبناک را با زحمت زیادی به بیرون بافتها و ماهیچه ها هل میدهد و از ناچاری پیرامون قلب و شکم و بالای جمجمه مغز زیر پوست سر ذخیره مینماید تا به درون جسم ما آسیب نرسد و از سکته های قلبی و مغزی از کودکی تا جوانی در امان بمانیم... .
روش بدن برای بیرون ریزی کثافات چسبناک گندیده قدیمی اینست که آنها را خمیر میکند و پس از سالها با بازگردانی به روده به گازی بدبو تصعید مینماید. گوشتها و تخم مرغها حاوی کلسترول، چسبنده ای پنبه مانند هستند که درون رگها رسوب میکند. آنها حاوی آنتی بیوتیک و استروئیدها هم هستند. هضم تخم مرغ برای بدن بسیار مشکل است و گوشت در روده دراز ما خیلی فوری متعفن میشود. به عبارتی بهتر آنها موادی مرده هستند زیرا گوشت و تخم مرغ یعنی جنازه یک حیوان مرده که بدنمان نیازی به آنها ندارد. باید هشدار داد که بر خلاف خوش باوری مردم، که شیر حاوی کلسیم است، میگوییم که شیر سبب دفع کلسیم استخوانهاست زیرا همه پروتئینهای حیوانی حتی لبنیات خون را اسیدی میکنند. بدن ما باید اندکی قلیایی (یعنی آلکالی یا بازی) باشد. جسم هوشمندانه برای ادامه سوخت و ساز و کارکرد ارگانها مقادیری از کلسیم استخوانها و دندانها را جدا میکند تا خون را به حالت قلیایی برگرداند. چنین دفع کلسیمی در بلند مدت سبب نرمی و سپس پوکی استخوانها میشود. امروزه علم ثابت کرده است که پرخاشگری اخلاقی بخاطر اسیدی شدن خون روی میدهد. وقتی به بازار میرویم میبینیم که به بهانه امگاسه، جان ماهی را گرفته اند، به بهانه آهن، جگر گوسفند را دریده اند، به بهانه کلسیم، شیر گوساله وشتر را ربوده اند، به بهانه پروتئین، ماهیچه های گاو را چاقو زده اند، به بهانه ویتامین، مرغ را به سیخ کشیده اند و به بهانه رنگ سرخ، غذاها را با روغن میسوزانند. ما این همه گناهان را با نامهای بیوشیمیایی میکنیم و هزارجور سم و کثافت و انگل و باکتری و ویروس و آشغال سوخته را داخل بدنمان میکنیم و و وقتی مریض شدیم، فیلسوف میشویم و با مغز معیوب مان، درباره وجود یا عدم عدالت الهی، شروع به تئوری پردازی میکنیم. حالا درباره خوراکهای گیاهی توضیح میدهیم که بدبختانه آنها نیز توسط حرارت اجاقهای گازی و برقی با عملیات پخت در بیش از نصف دمای جوش آب به مواد سوخته تبدیل میشوند. نان برشته و مواد سوخته در غذاها به رنگهای زرد، طلایی، قهوه ای ، سرخ و مشکی قابل شناسایی با چشم میباشد. البته مواد برشته همرنگ را بخاطر اینکه همرنگ غذای اصلی است نمیتوان تمیز داد. از مواد برشته رنگی میشود به ته دیگ قابلمه، برشتگی انواع نانها، پخته شدن حبوبات آش و سوختگی سبزی کوکو در روغن و کباب گوسفند و مرغ پخته شده، یا پیاز سرخ شده و شیرینی های طلایی رنگ شده اشاره نمود. مواد سوخته که به رنگ مشکی و حتی قهوه ای باشند، خوراک گیاهی را به شدت زیادی مسموم میکند. بدن ما این مواد برشته سرخ و سوخته را به ترتیب به زیر پوست سر و چهره، سپس کمر و سینه و بعد پاها و دستها و یا آلت تناسلی اخراج و تبعید میکند تا رگها خالی مانده بتوانند خونرسانی بکنند که شما آنها را جوش قرمز مینامید. در چندین روز بعد چنانچه جسم فرصتی برای تخلیه آنها پیدا بکند پس از فراخوانی از سطح پوست به دستگاه گوارش، به صورت خلط زرد یا قهوه ای رنگ به دهان شما بالا میاورد که باید آن را تف بکنید. این بیرون ریزی با واکنش هایی مانند عطسه، سرفه، تب و سردرد یا آبریزش همراه است و نیاکان ما خیال میکردند که میکروبها و سرما یا گرمای هوا است که در آنها این واکنش ها را ایجاد میکند و به اصطلاح خودشان میگفتند سرما خوردم ! زیرا تغییرات درجه دمای باد در ذوب مواد برشته موثر و مفید میباشد. آنها به جاهایی میرفتند پر از مریض ! که نامش بیمارستان بود و تحت نظر افرادی سفید پوش به بلعیدن قرص و کپسول تشویق میشدند.
سفید پوشهای بیچاره ای که پزشک نام داشتند وقتی میدیدند که مریضها داغ شدند و خیلی تب کردند، ظالمانه با زدن آمپول های دردناک به آنجای مردم کوشش میکردند تا آنها را تسکین دهند چون که از چرخ و فلک زدن مواد برشته و سوخته به رنگ سرخ و مشکی داخل خون مریض هایشان بی خبر بودند. حالا کی و چطور واردات این مواد سوخته تیره رنگ انجام شده بوده نسل آنها نمیدانست !
اما ما امروزه میدانیم که مردمان نسل های قبلی تنور نانوایی و اجاقهایی گازی و برقی خانگی به صورت ملی ! بلکه بین المللی !! تولید میکردند که با آنها بتوانند خوراکهایشان را آنقدر بسوزانند تا سطح آن خوراکها پر از خاکسترهای تیره رنگ خوشگل بشود !!!.

ولی جسم هرگز نان برشته قهوه ای و کوکو سبزی سوخته سیاه و ته دیگ برشته و هر تفاله غذایی پخته سوخته که خاکستر شده را نمیتواند بجای غذا قبول بکند بلکه آن خاکستر بر آمده از غذاهای جوشیده و سوخته را سم به حساب آورده و تلاش میکند تا از بدن خارج بکند.
پختن توسط اجاق گازهای لعنتی، آنزیمهای گیاهی را نابود میکند، ویتامین ها را میسوزاند، طوری که از سلولهای غذاهای گیاهی تنها کربنی بدون مواد معدنی مینرالها باقی میماند. عملیات پختن بر روی غذاهای حیوانی هم سبب آزاد شدن ماده بنفش یا آبی رنگ به نام دیگوکسین که شبیه نفت است میشود.
از آنجا که مواد برشته ناشی از طبخ و پختن خوراک های گیاهی مانند کثافت های گندیده ناشی شده از خوراکهای حیوانی برگرفته از لاشه متعفن جنازه گاو و مردار خونین گوسفند، چسبنده نیستند، بیرون ریزی آنها برای جسم آسانتر است.
آگاه باشید که تغذیه ما در طول این چند هزار سال تاریخ بشریت به طور اساسی غلط بوده است و نباید با بردن نام پیامبران چوپان و بهانه جویی از اینکه امامان ما، نان پزی و شیر دوشی میکردند و با توصیف تناولهای غذایی پیشوایان دینی و یادآوری اعتیاد پدرانمان به دودهای سیگار و قلیان، غلط بودن مصرف مردار حیوانات را کار درست پنداشت !! و خیالات کرد که اجداد ما مریض نمیشدند !!!
جالب آنست که عمر ما انسانها حدود 250 تا 350سال است و شما باید هر روز سیگار و گوشت و غذای پخته و شیر مصرف کنید تا قبل از 50سالگی به آغوش مرگ بروید !
چون اگر معتاد به اینجور چیزها نباشید و هر ماه برگه های دفترچه تامین اجتماعی تان توسط مطب ها، سیاه نشود به بالای 100سالگی میرسید. توضیح بیشتر آنستکه برای جسم دهها سال طول میکشد تا کثافات گوشتی را خارج بکند در حالی که خارج کردن خاکستر سرخ و سیاه غذاها، به بیشتر از چندین ماه نیاز ندارد. برخی از دواهای مدرن و خوراک های سوپرمارکتی از قبیل کنسروها و بیسکویت ها هم مواد شیمیایی دارند که چون جسم از آنها متنفر است توی لثه ها زیر گلو یا جاهای دیگر متمرکزشان میکند تا وقتی فرصتی پیدا کرد بیرون بریزد.

لازم است بدانید که خوراکهای حیوانی و نان برشته و غذاهای شیمیایی سوپر مارکتها در بدن انسان، هزاران نوع اختلالات متضاد به وجود میاورند و سلولهای متخصص اعضای بدن را به سلولهای گرسنه، تنبل و ناتوان تبدیل میکنند. باکتری ها و ویروس ها تنها میتوانند بر سلولهای تنبل زائد غلبه بکنند که اگر شما "سنت های اجتماعی و مذهبی نظام خوراک پخته حیوانی و گازی امروزی" را بر اندازید و به "برنامه نوین پیشنهادی خوراک خام گیاهی و برقی" بپیوندید آنگاه خداوند به شما جسمی طبیعی با سلولهایی قدرتمند و متخصص خواهد داد جوری که هیچ میکروبی رخصت تکثیر و شجاعت آزار رسانی به دستگاههای بدنتان را نخواهد داشت. "برنامه خوراک خام گیاهی" بسیار پیشرفته بوده و محدودیت سنی ندارد. بهمین خاطر از کودکان گرفته تا بزرگسالان همگی میتوانند از فواید آن بهره مند بشوند. برای نوزادان بی دندان تازه متولد شده، میشود شیرهای گیاهی سویا و بادام داد یا اینکه آبمیوه ها را جایگزین هایی خوب و کافی به جای شیر مادر دانست. مثلا انگور مساوی است با شیر مادر !
تکرار میکنم: انگور مساویست با شیر مادر!!
چرا به جای شیر فاسد گاو به نوزادان خودمان، آب انگور و پرتقال و گوجه ندهیم؟ برای شیرخواران، حتی عصاره میوه ها از شیر مادر هم بهتر است. آهای مادرانی که در سینه هایتان، شیر ندارید تا به نوزادتان بدهید، با آبمیوه ها کودکانتان را تنومند بپرورانید... .
هیچ نوزادی به شیر مادر دیگر جانوران پستاندار جنگل، نیاز ندارد بلکه تنها با آب سبزیجات و آبمیوه ها میتواند استخوان بسازد و فربه شود و به رشد و بلوغ برسد. در برنامه خوراک خام، شما مختار هستید که از میوه ها و سبزیجات، خشکبار و مغزها و جوانه حبوبات و غلات به هر مقداری که دوست دارید و در هر موقعی که مایلید تناول بنمایید. زنان میتوانند با کنار گذاشتن اجاق گاز و مایکروفر به سلیقه خودشان با چرخ کردن، خرد کردن، برش زدن، پودر کردن، خشک کردن و با اضافه کردن روغن و نمک و چاشنی ها، سالادهایی قشنگ اختراع کنند.

شایان توجه است وقتی که عطسه میکنید یا آبریزش و سر درد دارید، شما از واکنشهای شدید درمانی ناراحت هستید ولی گلایه دارید که مریض شده اید. به هیچ وجهی بیمارستان نروید. چون وقتی چنین شد میتوانید جسم را تحت فرایند پاکسازی فوری قرار بدهید به این شیوه که از خوردن هر خوراکی، به مدت سه روز یا بیشتر خودداری بکنید و تنها آب و مایعات بنوشید و سپس برنامه آموزش خوراک خام گیاهی را آغاز بکنید. جسم است که درمان میکند و پزشک و داروها هیچ کاره اند بلکه خرابکارند.
همیشه این نکته خیلی مهم را بخاطر داشته باشید که پختن خوراک، سبب ریشه ای همگی بیماریهاست و داروی هر بیماری تنها میتواند خوراک خام گیاهی یعنی خوراک نسوخته نجوشیده نابرشته ! باشد. در نتیجه، دارو چیزی نیست جز همان خوراک خام گیاهی !!
بدن شما در این سه روز گرسنگی ! با خیال راحت، خاکستر خوراکهای پخته را از مویرگهای خون خارج میکند و شما بهبودی خوبی پیدا میکنید. تاسف آور است که حتی پرسوادترین پزشکان هم در مصاحبه های رادیویی تلویزیونی استدلال میاورند که همه مشاغل برای سلامتی خطرآفرین هستند زیرا به گمانشان چند عضله تحرک دارند و بقیه ندارند و واسه مردم گمانه زنی میکنند که بیماریهای شایع امروزی پیامد آلودگی هوا و پشت میز نشینی یا ورزش نکردن است !!!.
نادانی این پزشکان پرسواد ! از موضوع تغذیه آنقدر زیاد است که قدرت تشخیص و تفهیم سمی بودن شیر و نان و آبگوشت را ندارند و برای ورزشکاران کتاب مینویسند و تخم مرغ تجویز میکنند. ورزشکاران بیخبر بدبخت هم آنقدر سیب زمینی پخته و تخم مرغ و همبرگر و کالباس و سوسیس میخورند که جسمشان زودی فرسوده بلکه منفجر میشود و پیر و کچل میشوند. در وضعیت فاسد تغذیه ای جامعه خوراک پخته گوشتخوار سیاره زمین، ما چه ورزشکار باشیم یا نباشیم، به هر حال، جان سالم بدر نخواهیم برد... .

امروزه همه کشورهای جهان تحت سیاستهای سلامتی، سالانه میلیونها دلار بودجه برای گسترش فناوریهای پزشکی به منظور ریشه کن سازی بیماری ها انجام میدهند و متاسفانه همیشه هم دچار بحرانهای اقتصادی هستند. بخاطر "رافود وگان" نبودن جامعه های خوراک پخته گوشتخوار کنونی، وضعیت رفاه و اقتصادی کشورها چنان افتضاح شده است که جوانان، اخلاق را رها میکنند تا برای داشتن مسکن و پول ازدواج، دست به دامن دزدی، قتل، جرم خیابانی و جنایت های خانوادگی شوند اینطوری است که صفحات حوادث روزنامه ها از داستانهایش هر روز پر میشود. از طرف دیگر پزشکان و بقیه اقشار جامعه هم نمیدانند که تمامی بیماری های عجیب و لاعلاج میان ما انسانها بخاطر مصارف خوراک حیوانی و واردات مواد سوخته میباشد اینطورست که بخاطر جهالت فراگیر کنونی، هرکسی تقصیر را به گردن میکروبها میاندازند. ولی باید دقت کرد که هیچ کدام از این صنعت های پزشکی و روشهای تشخیص به بدن ما کمک نمیکند و تا جسم یک بیمار با شکیبایی و صبر، این کثافات و سوخته ها را به بیرون از خودش انتقال ندهد روند رشد امراض در دهه های بعدی عمر به گونه های بدتری ادامه مییابد. شوربختی اینجاست که هیچ کدام از فناوریهای گرانقیمت پزشکی قادر نیست تا مویرگها را از مواد سوخته خالی بکند مگر تصمیم قاطعانه خود بیمار به نخوردن مواد سوخته ! و نپختن خوراکهای گیاهی ! به همین خاطر ما به سیاست گذاران مملکتمان تذکر میدهیم که تمام این پولهایی که منحرفانه در فناوریهای پزشکی خرج میشوند، تلف شده و به باد رفته اند ! چون نمیتوانند به هدف درمان نایل بشوند... . اقتصاددانان باید بدانند که این افتضاح ترین گردش مالی کلان در اقتصاد یک کشور است که میلیاردها تومان پول و میلیونها ساعت زمان مردم، بخاطر وجود منحوس صنایع پخت و پز به نابودی کشانده میشوند و جنگ و تبعات بحرانی انقلابی بجا میگذارند. بهترین راه همین است که شما در هر شغل یا جایگاهی که قرار دارید از توسعه برنامه خوراک خام گیاهی در شهرستان خودتان حمایت بکنید. قابل یادآوری است که بیمار پس از درمان خودش در این برنامه آموزشی بنا به انگیزه ای که دارد تغذیه خودش را هر اندازه بتواند از 80 تا 95درصد یا 100درصد به این برنامه نزدیک میکند تا همیشه از بیماریها مصون بماند.
جهت مشارکت و توسعه فرهنگ وگان در ایران و کشورهای دیگر، استفاده از نظریه پردازیها و مطالب تحلیلی و آپلود فایلهای این بلاگ، در کتابها و سایتهای دیگر با حفظ حقوق مادی و معنوی نویسنده مجاز است و باید با هماهنگی انجام گیرد.

شما را مژده میدهم به اینکه کوشش تان برای تشکیل جامعه حیوانی‌فروگذار مردمسالار Vegan Democratic Society از طریق گذار از ساختار غلط"فرد سالاری، فناوری پزشکی، خوراک پخته، نان برشته، گوشت خوار" به ساختار درست "مردم سالاری، روزه آب، خوراک خام، نان پساب، گیاه خوار" (فاستینگ رافود وگان دموکراتیک)، همگی معضلات اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی کشور را حل خواهد نمود.


شاد کام و آینده ساز باشید.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
کادر راست وبلاگ
......................

پارسی طب

..................... ....................... دانلود ....................... ....................... .......................
.......................
.......................

.......................

.

.......................
.......................
.......................
.......................
....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ..................... ..................... ......................
...................... ...................... ...................... ......................
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic